ภูมิสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภูมิสารสนเทศ by Mind Map: ภูมิสารสนเทศ

1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

1.1. ประกอบด้วย 3 เรื่อง

1.1.1. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก

1.1.1.1. Global Positioning Ststem : GPS

1.1.1.2. ระบุตำแหน่งจากดาวเทียมจีพีเอส

1.1.1.2.1. USA เริ่มปล่อยดาวเทียม GPS ตั้งแต่ ค.ศ.1978

1.1.1.3. มี 3 องค์ประกอบ

1.1.1.3.1. ดาวเทียม

1.1.1.3.2. ส่วนควบคุมภาคพื้นดิน

1.1.1.3.3. ผู้ใช้

1.1.1.4. ประโยชน์

1.1.1.4.1. การนำทาง ค้นหาสถานที่

1.1.1.4.2. การทหาร

1.1.1.4.3. การติดตามนถยนต์

1.1.1.4.4. การบันทึกเส้นทาง

1.1.2. การรับรู้ระยะไกล

1.1.2.1. เป็นการสำรวจตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งใดๆ ก็ตาม โดยที่มิได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเลย

1.1.2.1.1. การสำรวจจากระยะไกล

1.1.2.2. Remote Sensing : RS

1.1.2.3. กระบวนการ

1.1.2.3.1. ดวงอาทิตย์ส่งแสงมายังโลก

1.1.2.4. สถานีรับสัญญาณแห่งแรกของประเทศไทย

1.1.2.4.1. ลาดกระบัง กทม.

1.1.2.5. การประยุกต์ใช้

1.1.2.5.1. ภาพถ่ายทางอากาศ

1.1.2.6. หลักการ

1.1.2.6.1. ภาพ

1.1.2.7. ระบบการทำงาน

1.1.2.7.1. Passive Remote Sensing

1.1.2.7.2. Active Remote Sensing

1.1.2.8. ประเภทของดาวเทียม

1.1.2.8.1. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร

1.1.2.8.2. ดาวเทียมอุตุนิมวิทยา

1.1.2.8.3. ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคา

1.1.2.9. ประโยชน์

1.1.2.9.1. สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

1.1.2.9.2. ติดตามและประมาณผลที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

1.1.2.9.3. พยากรณ์อากาศ

1.1.2.9.4. กิจการทหาร

1.1.2.9.5. ทำแผนที่

1.1.3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1.1.3.1. Geographic Information System : GIS

1.1.3.2. ระบบจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล

1.1.3.2.1. ระบบการ Update ข้อมูลต่างๆ

1.1.3.3. องค์ประกอบ

1.1.3.3.1. People

1.1.3.3.2. Hardware

1.1.3.3.3. Software

1.1.3.3.4. Data

1.1.3.3.5. Process

1.1.3.4. ประโยชน์

1.1.3.4.1. การเกษตร

1.1.3.4.2. เศรษฐกิจ

1.1.3.4.3. ที่ดิน

1.1.3.4.4. ภัยธรรมชาติ

1.1.3.4.5. การจัดเก็บภาษี

1.1.3.4.6. สิ่งแวดล้อม

1.1.3.4.7. ฯลฯ

2. Geomatic

2.1. Geo-Informatics

3. ศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการของ

3.1. เทคโนโลยี

3.1.1. การสำราจ

3.1.2. ทำแผนที่

3.1.3. การวิเคราะห์ข้อมูล