Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3MKMED by Mind Map: 3MKMED

1. Felles programfag

1.1. Innholdsproduksjon

1.1.1. planlegg, produsér, publisér, dokumenter og drøft innhold i medieprodukter i ulike sjangrer og for ulike medier

1.1.2. utforsk, utvikle og drøft kommunikasjon, fortellerteknikk, dramaturgi og uttrykksformer i medieprodukter og presentasjoner

1.1.2.1. New node

1.1.3. bruk tidligere tiders uttrykk som inspirasjonskilde for egne uttrykk

1.1.4. identifisér, vurdér og anvend retoriske virkemidler og argumentasjon i medieprodukter

1.1.5. produsér og drøft medieprodukter i tråd med etiske normer og gjeldende regelverk

1.1.6. vurdér faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og forholde seg til ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk

1.2. Medier i samfunnet

1.2.1. drøft problemstillinger knyttet til journalistikk, informasjonsvirksomhet og markedskommunikasjon

1.2.2. drøft hvordan nye medier kan påvirke utviklingen av innhold, presentasjonsformer og publisering i tradisjonelle og nye medier, og vurdere hvordan dette påvirker samfunnet

1.2.3. vurdér egne uttrykk inn i en uttrykkshistorisk sammenheng

1.2.4. vurdér mediene som sosialiserende faktor og medienes evne til å påvirke individ og samfunn

1.2.5. New drøft forholdet mellom demokrati og medier med vekt på moderne offentlighet

1.2.6. drøft forholdet mellom makt og medier, medietilbud og medienes rolle nasjonalt og internasjonalt

1.2.7. vurdér hvordan og i hvilken grad ulike grupper, urfolk og nasjonale og etniske minoriteter blir satt på dagsordenen og framstilt i nasjonale og internasjonale medier

2. Lyd

2.1. New node

2.2. New node

2.3. New node

3. Bilde