ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร by Mind Map: ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

1. จาตุมหาราช

2. ดาวดึงส์

3. ยามา

4. ดุสิต

5. นิมมานรดี

6. ปรนิมมิตวสวัสดี

7. พรหม

7.1. เกิดเหตุการณ์

7.1.1. หมื่นโลกธาตุหวั่นไหวสะเทือนสะท้าน

7.1.2. แสงสว่างยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ปรากฎแล้วในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย

7.1.3. พระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งพระอุทาน

7.1.3.1. ท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ

7.1.3.1.1. พระโกณฑัญญะ มีชื่อว่า อัญญาโกณฑัญญะ

8. เรื่อง

8.1. ที่สุด 2 อย่าง บรรพชิตไม่ควรเสพ

8.1.1. กามสุขในกามทั้งหลาย

8.1.1.1. เป็นธรรมอันเลว

8.1.1.2. เป็นของชาวบ้าน

8.1.1.3. เป็นของปุถุชน

8.1.1.4. ไม่ใช่ของพระอริยะ

8.1.1.5. ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

8.1.2. การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน

8.1.2.1. คือความยากลำบาก

8.1.2.2. ไม่ใช่ของพระอริยะ

8.1.2.3. ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

8.2. ปฏิปทาสายกลาง

8.2.1. ตถาคตตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง

8.2.1.1. ทำดวงตาให้เกิด)

8.2.1.1.1. (ปัญญา =

8.2.1.2. ทำญาณให้เกิด)

8.2.1.2.1. (ความรู้แจ้ง =

8.2.1.3. ย่อมเป็นไปเพื่อ

8.2.1.3.1. ความสงบ

8.2.1.3.2. ความรู้ยิ่ง

8.2.1.3.3. ความตรัสรู้

8.2.1.3.4. นิพพาน

8.2.1.4. คือ

8.2.1.4.1. อริยมรรคมีองค์ 8

8.3. อริยสัจ

8.3.1. ทุกข์

8.3.1.1. ( ทุกขอริยสัจ )

8.3.1.1.1. เกิด

8.3.1.1.2. แก่

8.3.1.1.3. เจ็บป่วย

8.3.1.1.4. ตาย

8.3.1.1.5. ประจวบสิ่งที่ไม่ได้รัก

8.3.1.1.6. พลัดพรากจากสิ่งที่รัก

8.3.1.1.7. ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น

8.3.1.1.8. (โดยย่อ)

8.3.2. สมุทัย

8.3.2.1. ( ทุกขสมุทยอริยสัจ )

8.3.2.1.1. คือ ตัณหาอันทำให้เกิดอีก

8.3.2.1.2. กำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน

8.3.2.1.3. มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ

8.3.3. นิโรธ

8.3.3.1. ( ทุกขนิโรธอริยสัจ )

8.3.3.1.1. คือ ตัณหาดับโดยไม่เหลือด้วย

8.3.4. มรรค

8.3.4.1. ( ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ )

8.4. ญาณทัสสนะ รอบ 3 อาการ 12

8.4.1. มีปัญญารู้เป็นตามเป็นจริง

8.4.1.1. ไม่หมดจด

8.4.1.1.1. ยืนยันไม่ได้ ว่าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ

8.4.1.2. หมดจด

8.4.1.2.1. ยืนยันได้ ว่าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ

8.4.2. ได้แก่

8.4.2.1. ทุกขอริยสัจ

8.4.2.1.1. รู้ว่ามีอยู่จริง

8.4.2.1.2. ควรกำหนดรู้

8.4.2.1.3. ได้กำหนดรู้แล้ว

8.4.2.2. ทุกขสมุทยอริยสัจ

8.4.2.2.1. รู้ว่ามีอยู่จริง

8.4.2.2.2. ควรละเสีย

8.4.2.2.3. ละได้แล้ว

8.4.2.3. ทุกขนิโรธอริยสัจ

8.4.2.3.1. รู้ว่ามีอยู่จริง

8.4.2.3.2. ควรทำให้แจ้ง

8.4.2.3.3. ทำให้แจ้งแล้ว

8.4.2.4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

8.4.2.4.1. รู้ว่ามีอยู่จริง

8.4.2.4.2. ควรทำให้เจริญ

8.4.2.4.3. ทำให้เจริญแล้ว

8.4.3. พระโกณฑัญญะ

8.4.3.1. ดวงตาเห็นธรรม ว่า

8.4.3.1.1. สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.4.3.1.2. สิ่งทั้งมวล

8.5. ภุมมเทวดา

8.5.1. บันลือเสียง

8.5.1.1. นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม

8.5.1.2. พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี

8.5.1.3. ใครๆจะปฏิวัติไม่ได้

8.5.2. เทวดาชั้นต่างๆได้ยินและบันลือเสียงต่อๆกันไป

9. สถานที่

9.1. แขวงพาราณสี

9.2. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

9.3. สำนักปัญจวัคคีย์

10. เวลา

10.1. หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้

11. บุคคล

11.1. พระพุทธเจ้า

11.2. พระปัญจวัคคีย์