Hệ thống nhà hàng

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hệ thống nhà hàng by Mind Map: Hệ thống nhà hàng

1. 2. Hệ thống bán hàng

1.1. Quản lý đặt món ăn

1.1.1. Mã số hóa đơn

1.1.2. Mã số bàn ( có thể có nhiều )

1.1.3. Thông tin khách hàng

1.1.3.1. Mã thẻ VIP nếu có

1.1.3.2. Tên khách hàng

1.1.3.3. Điện thoại

1.1.3.4. Địa chỉ

1.1.4. Danh sách món ăn

1.1.4.1. Số lượng

1.1.4.2. Yêu cầu đặc biệt của khách hàng

1.1.5. Thời gian check in

1.1.6. Thời gian check out

1.1.7. Tổng tiền

1.1.8. Đặt trước

1.1.9. Thông tin đặt trước

1.1.9.1. Tiền cọc

1.1.9.2. Thời gian giao

1.1.9.3. Ghi chú đặt trước

1.1.10. Ghi chú

1.2. Quản lý bàn

1.2.1. Nhập bàn

1.2.2. Tách bàn

1.2.3. Đổi bàn

1.2.4. Ghi chú

1.3. Quản lý thanh toán

1.3.1. Giảm giá

1.3.2. Tiền boa

1.3.3. Thành tiền

1.3.4. Số tiền nhận vào

1.3.5. Số tiền thối lại

1.3.6. Đặt trước

1.3.6.1. Số tiền đặt cọc

1.3.6.2. Số tiền chưa thanh toán

1.3.7. Hình thức thanh toán

1.3.7.1. Tiền mặt

1.3.7.2. Thẻ

1.3.7.3. Ngoại tệ

1.3.7.4. Séc

1.4. Quản lý hóa đơn

2. 1. Hệ thống quản lý

2.1. Quản lý nhóm người dùng

2.1.1. Nhóm người dùng

2.1.1.1. Danh sách quyền hạn

2.1.1.1.1. Trả tiền lại

2.1.1.1.2. Tổng kết cuối ngày

2.1.1.1.3. Mở tủ tiền

2.1.1.1.4. Giảm giá

2.1.1.1.5. Cập nhật hệ thống

2.1.1.1.6. Thực tập viên

2.1.1.1.7. Thanh toán

2.1.1.1.8. Xem báo cáo

2.1.1.2. Tên nhóm người dùng

2.2. Quản lý người dùng

2.2.1. Thông tin người dùng

2.2.1.1. Họ tên người dùng

2.2.1.2. Mã nhân viên

2.2.1.3. Mật mã

2.2.1.4. Số điện thoại

2.3. Quản lý nhóm món ăn

2.3.1. Nhóm món ăn

2.3.1.1. Tên nhóm món ăn

2.3.1.2. Hình ảnh nhóm món ăn - có thể chọn hình ảnh 1 món ăn đặc trưng thuộc nhóm ( tùy chọn )

2.3.1.3. Mô tả nhóm món ăn ( tùy chọn )

2.3.1.4. Thông điệp của nhóm món ăn ( tùy chọn )

2.4. Quản lý món ăn

2.4.1. Thông tin món ăn

2.4.1.1. Mã món ăn

2.4.1.2. Mã vạch

2.4.1.3. Tên món ăn

2.4.1.4. Loại món ăn

2.4.1.5. Mô tả món ăn

2.4.1.6. Giá

2.4.1.7. Mã hàng

2.4.1.8. Hình ảnh

2.4.1.9. Khuyến mãi ( tùy chọn )

2.4.1.10. Ngày bắt đầu khuyến mãi ( tùy chọn )

2.4.1.11. Ngày kết thúc khuyến mãi ( tùy chọn )

2.4.1.12. Giá khuyến mãi ( tùy chọn )

2.4.1.13. Thông điệp của món ăn ( tùy chọn )

3. 3. Báo cáo & thống kê

3.1. Báo cáo tổng hợp bán hàng

3.1.1. Theo ngày/ tháng/ năm/ Khoảng thời gian tùy ý