MUUTOSJOHTAMINEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MUUTOSJOHTAMINEN by Mind Map: MUUTOSJOHTAMINEN

1. TOIMEENPANO

1.1. asetan tavoitteet

1.1.1. luon tiekartan

1.1.1.1. asetan välitavoitteita

1.1.1.2. tunnistan keskeiset haasteet

1.1.1.3. harkitsen vaihtoehtoisia reittejä tavoitteeseen

1.1.1.4. hahmotan kokonaisuuden

1.1.1.5. teen varasuunnitelmia

1.1.2. priorisoin

1.1.2.1. tunnistan tavoitteiden yhteyden strategiaan ja ympäristöön

1.1.2.2. keskityn siihen, mikä on tehtävissä

1.2. varmistan etenemisen

1.2.1. koordinoin toimintaa

1.2.1.1. asetan määräaikoja

1.2.1.2. delegoin tehtäviä

1.2.1.3. pidän ihmiset ajan tasalla

1.2.1.4. kohdennan resursseja

1.2.1.5. varmistan, että ihmiset...

1.2.1.5.1. ...ovat motivoituneita

1.2.1.5.2. ...ymmärtävät roolinsa

1.2.2. seuraan edistymistä

1.2.2.1. määritän olennaiset mittarit ja seuraan niitä

1.2.2.2. tunnistan tilannetekijöiden vaikutuksen menestykseen

1.2.2.3. tunnistan viiveen ponnisteluiden sekä tulosten välillä ja olen kärsivällinen

1.2.3. korjaan tarvittaessa kurssia

1.2.3.1. uudelleenarvioin tavoitteita

1.2.3.2. tunnistan ja puutun ongelmiin ajoissa

1.2.3.3. otan opiksi epäonnistumisista

1.3. mahdollistan puitteet onnistumiselle

1.3.1. tarvittavat resurssit

1.3.2. määrittelen roolit

1.3.3. tunnistan muutoksen inhimilliset vaikutukset

1.3.3.1. muutosprosessin vaiheet

2. KEHITTÄMINEN

2.1. vähittäinen parantaminen

2.1.1. määrittelen tekemisen standardit ja tavoitteet

2.1.2. hyödynnän dataa ja mittareita

2.1.3. vastaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin

2.1.4. varmistan riittävät resurssit ja kyvykkyydet

2.2. prosessien kehittäminen

2.2.1. rakennan poikkifunktionaalista yhteistyötä

2.2.1.1. tiedonkulku

2.2.2. standardoin yksiköiden välistä toimintaa ja prosesseja

2.2.3. priorisoin toimintaa ja kehitysprojekteja vasten strategisia päämääriä

2.3. tulevaisuuden kannattavuus ja adaptaatiokyky

2.3.1. tunnistan mahdolliset tulevaisuuden skenaariot

2.3.2. varmistan koherenssin työsysteemin eri osien välillä

2.3.2.1. tunnistan muutoksen vipuvarret

2.3.3. luon ja testaan malleja, joiden varassa ymmärrämme todellisuuden

2.3.4. muodostan organisaation tarkoituksen ja rahanteon mallin

2.3.4.1. miten olemme relevantteja ympäristössämme?

2.3.5. luon otolliset olosuhteet ja rakenteet

2.3.5.1. yhteistyölle ja dialogille

2.3.5.2. kokeiluille

2.3.5.3. päätöksenteolle