EL CATALÀ MÉS A PROP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EL CATALÀ MÉS A PROP by Mind Map: EL CATALÀ MÉS A PROP

1. QUI SÓM?

1.1. ASSESSORS E-LEARNING

1.1.1. Consultoria formada per experts en formació, aprenentatge i noves tecnologies

1.2. CONTACTE

1.2.1. http://about.me/assessorselc/

1.2.2. https://www.facebook.com/assessorselc.uoc

1.2.3. https://twitter.com/assessors_elc

1.2.4. [email protected]

2. SERVEIS QUE OFERIM

2.1. Consultoria

2.2. Instal·lació

2.3. Implementació i allotjament

2.4. Desenvolupaments a mesura

2.5. Migracions

2.6. Integracions

2.7. Personalització

2.8. Formació

2.9. Manteniment

2.10. Suport

2.11. Continguts

3. EQUIP HUMÀ

3.1. Gemma Mifsud

3.1.1. Cap de projecte

3.2. Fran Navarro

3.2.1. Disseny tecnopedagògic

3.3. Noelia Palazón

3.3.1. Experta en continguts

3.4. Thais Tornero

3.4.1. Dissenyadora Gràfica-Tècnica

3.5. Beatriz Climent

3.5.1. Comunicació i Màrketing

4. DESTINATARIS

4.1. Projecte dirigit a persones adultes que necessiten adquirir les habilitats lingüístiques de la llengua catalana per poder desenvolupar-se en el seu entorn socio-cultural.

4.2. Persones adultes amb o sense treball

4.3. persones adultes amb o sense nocions TIC

4.4. Usuaris del CFPA

5. NIVELLS DEL CURS

5.1. El projecte es divideix en tres nivells adaptats a les característiques dels alumnes.

5.1.1. Nivell Bàsic

5.1.1.1. Titulació A1-A2 (180 hores/30 alumnes per curs)

5.1.2. Nivell Intermedi

5.1.2.1. Titulació B1-B2 (180 hores/ 30 alumnes per curs)

5.1.3. Nivell Avançat

5.1.3.1. Titulació C1-C2 (180 hores/ 30 alumnes per curs)

6. OBJECTIUS

6.1. Generals

6.1.1. Introduir l'e-learning en l'ensenyament del català.

6.1.2. Utilitzar una metodologia constructivista

6.1.3. Oferir una educació de qualitat utilitzant les TIC

6.1.4. Promoure les TIC entre els professors i els alumnes

6.2. Específics

6.2.1. Bàsic

6.2.1.1. Comunicar-se en situacions senzilles

6.2.1.2. Fer front a les situacions comunicatives habituals de l'entorn

6.2.1.3. Comprendre frases i expressions més comuns

6.2.1.4. Explicar i descriure fets personals

6.2.1.5. Escriure textos simples

6.2.2. Intermedi

6.2.2.1. Comunicar-se de manera clara i apropiada, en diversitat de situacions.

6.2.2.2. Participar en converses i discussions sobre temes generals argumentat les opinions personals.

6.2.2.3. Comprendre textos orals i escrits sobre temes concrets i abstractes en llenguatge estàndard

6.2.2.4. Elaborar textos més extensos, clars i ben estructurats sobre una àmplia selecció de temes i respectant els tipus de registre.

6.2.3. Avançat

6.2.3.1. Comunicar-se de manera apropiada, en situacions d’àmbit formal

6.2.3.2. Comprendre textos orals i escrits sobre temes concrets i abstractes en llenguatge formal

6.2.3.3. Elaborar textos més extensos, complexos i de caràcter formal, clars i ben estructurats.

7. CONTINGUTS

7.1. referits a:

7.1.1. Funcions generals de la llengua

7.1.1.1. Conéixer les diferents normes ortogràfiques i el seu ús

7.1.2. Expressió oral

7.1.2.1. Utilitzar paraules, frases i expressions per comunicar-se.

7.1.2.2. Produir textos orals.

7.1.2.3. Participar activament en les diferents situacions comunicatives de l’aula.

7.1.3. Gramàtica i lèxic

7.1.3.1. Conéixer el vocabulari dels diferents temes treballats.

7.1.3.2. Components de la frase i la seva formació: tipus de noms, oracions, subjecte-predicat, verbs,...

7.1.4. Fonètica i ortografia

7.1.4.1. Conéixer i aplicar els diferents fonemes i normes ortogràfiques correctament.

7.1.4.2. Llegir i expressar-se de manera correcta amb l’entonació i la pronunciació adequada.

7.1.5. Llegir i comprendre

7.1.5.1. Lectura comprensiva de diferent tipologia de textos: narracions, diàlegs, cartes...

7.1.5.2. Comprensió de missatges i textos escrits.

7.1.5.3. Lectura i memorització de poemes, dites, refranys, endevinalles, etc.

7.1.6. Expressió escrita

7.1.6.1. Escriptura de paraules, frases i petits textos.

7.1.6.2. Elaboració de textos escrits realitzats en diferents situacions i sobre diferents temàtiques.

7.1.6.3. Mostrar interés per l’escriptura en llengua catalana

7.1.7. Aspectes socioculturals

7.1.7.1. Valorar i respectar la llengua catalana i utilitzar-la per comunicar-se en l’entorn social.

7.1.7.2. Coneixer la cultura, tradicions i costums catalans.

8. DISSENY DEL CURS

8.1. El curs s'ha elaborat seguint les fases de disseny de projectes del model ADDIE

8.1.1. ANÀLISI

8.1.1.1. Identificació del problema i fites a aconseguir

8.1.2. DISSENY

8.1.2.1. Procés d'especificació sistemàtic d'objectius d'aprenentatge

8.1.3. DESENVOLUPAMENT

8.1.3.1. Creació del contingut i materials d'aprenentatge

8.1.4. IMPLEMENTACIÓ

8.1.4.1. Desenvolupament de la formació

8.1.5. AVALUACIÓ

8.1.5.1. Avaluació contínua i final de la formació

9. METODOLOGIA

9.1. Aprenentatge basat en el CONSTRUCTIVISME i el SOCIOCONSTRUCTIVISME

9.1.1. Construcció del coneixement a partir de les pròpies experiències dels alumnes, d'activitats significatives en contexts reals i de la interacció social que s'estableix entre ells, aconseguim millorar la seva autonomia i ampliar els seus coneixements i el seu bagatge.

9.2. MOODLE

9.2.1. autoaprenentatge basat en la col·laboració i el coneixement compartit dintre de la plataforma.

9.3. ACTIVITATS

9.3.1. comprensió lectora

9.3.2. comprensió oral

9.3.3. expressió escrita

9.3.4. expressió oral

9.3.5. gramàtica i vocabulari

9.3.6. activitats d'autocorrecció i autoavaluació

10. TECNOLOGIA

10.1. Importància de l’accessibilitat, la visibilitat, els elements multimèdia, l’estructura i la presentació per facilitar el seu ús als destinataris.

10.2. activitats col·laboratives

10.3. Apartats de la plataforma

10.3.1. Espais de comunicació

10.3.1.1. Missatgeria, fòrum de presentació, fòrum de treball...

10.3.2. Espais de materials, activitats i treballs

10.3.2.1. Recursos i materials, tauler, espai de lliurament tasques, espai de qualificacions...

10.3.3. Espais organitzatius

10.3.3.1. Calendari, participants connectats...

11. AVALUACIÓ

11.1. De l'alumnat

11.1.1. Avaluació inicial

11.1.1.1. Prova de nivell

11.1.2. Avaluació formativa

11.1.2.1. seguiment del procés d'aprenentatge

11.1.3. Avaluació sumativa

11.1.3.1. Valoració final sobre les capacitats de l'alumne

11.2. Tecnopedagògica del projecte

11.2.1. Professorat

11.2.1.1. Grau d'implicació

11.2.1.2. Coherència amb les explicacions

11.2.1.3. Coherència amb els continguts, les activitats

11.2.1.4. Ús de materials i recursos

11.2.1.5. Disponibilitat

11.2.1.6. Grau de satisfacció

11.2.2. Recursos i materials

11.2.2.1. Pràctics

11.2.2.2. Visuals

11.2.2.3. Motivadors

11.2.2.4. Funcionals

11.2.2.5. Accessibles

11.2.3. Plataforma

11.2.3.1. Tecnologia

11.2.3.2. Disseny

11.2.3.3. Aspectes funcionals

11.2.4. Proposta formativa

11.2.4.1. Valorar aspectes com:

11.2.4.1.1. Objectius i continguts

11.2.4.1.2. Activitats

11.2.4.1.3. Metodologia

12. EXPERIÈNCIES ANTERIORS

12.1. Curs de formació d'informàtica per a mestres

12.2. Curs de formació per a l'alumnat d'una universitat

12.3. Creació d'un entorn virtual d'aprenentatge (MOODLE)

13. PLA DE DIFUSIÓ

13.1. Mecanismes

13.1.1. -Pàgina web, bloc, facebook i enllaços

13.1.2. Xerrades,seminaris i conferències

13.1.3. revistes, fulls informatius, diari, propaganda

13.1.4. Material audiovisual

13.2. Repercussions

13.2.1. Promoure la llengua catalana

13.2.2. Generarà interés i motivació

13.2.3. Ajudarà a rebre una formació de qualitat

13.3. Conseqüències

13.3.1. Desenvolupament personal

13.3.2. Comprensió de la nostra cultura

13.3.3. Les competències en la llengua catalana

13.3.4. Noves relacions i contactes

13.3.5. Crítiques constructives