Filosofia

Luentomuistiinpaoni Helsingin yliopiston avoimen yliopiston käytännöllisen filosofian perusopintojen luennoilta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Filosofia by Mind Map: Filosofia

1. Mitä on analyyttinen filosofia?

1.1. mitä on hyvä filosofia?

1.1.1. selvästi ilmaistua

1.1.2. objektiivista jotta sitä voi kommentoida (ei äärisubjektivistista)

1.1.3. ei triviaalia

1.1.4. rationaalista, järkeen nojautuvaa

1.2. kritiikkiä

1.2.1. posmoderni kritiikki

1.2.1.1. järkeen vetoaminen on itse ideologia

1.2.2. konsevatistinen kritiikki

1.2.2.1. järkeen vetoaminen on itse ideologia

1.2.3. idealoginen kritiikki

1.2.3.1. ei arvojen todellisuus vaan kenen etuja arvot palvelevat

1.3. filosofia ei ole sanoilla leikkimistä, eikä uravalintaa tai elämänhallintaa

1.4. kari enqvist ei halua ymmärtää analyyttisen filosofian väitteitä

1.5. minkälaista?

1.5.1. käsitteellistä

1.5.1.1. "conceptual engineering" Webster?

1.5.2. kielellistä

1.5.3. argumentatiivista

1.5.3.1. deduktiivinen ja induktiivinen argumentti

1.5.3.1.1. deduktiivinen argumentti

1.5.3.1.2. induktiivinen argumentti

1.5.3.1.3. rinnakkaisia termejä

1.5.3.2. "failing to connect"

1.5.3.2.1. oma ajattelu epäkonsistenttia

1.5.3.3. päättelyn virheitä

1.5.3.3.1. kehäpäätelmä

1.5.3.3.2. ad hoc ("juuri siksi")

1.5.3.3.3. kalteva taso

1.5.3.3.4. kausaalinen virhepäätelmä

1.5.3.3.5. harhapäätelmiä "fallacies"

1.5.3.3.6. hyödyllistä tunnistaa myös

1.5.3.4. Kakkuri, Knuutila: Argumentti ja kritiikki

1.5.3.4.1. mielenkiintoisia kappaleita

1.5.4. keskustelevaa

1.5.4.1. tähän ei perinnettä suomessa tosin

1.5.4.2. klassinen perinne on tällaista

1.5.5. kysyvää

1.5.6. abstraktia

1.5.7. teoreettista

1.5.8. vaikeaa

1.6. virheellisiä väittämiä filosofiasta

1.6.1. ajattelemisen rakkautta

1.6.1.1. tästä etymologisesta pohjasta sana muodostuu

1.6.2. filosofi on sitä mitä filosofit tekevät

1.7. lue wikipediasta mitä on analyyttinen filosofia

1.8. erotuksena länsimainen filosofia

1.8.1. länsimainen filosofia on

1.8.1.1. intuitiivistä

1.8.1.2. kokemusperäistä

1.8.1.3. kirjallisuuskeskeistä

1.8.1.4. psykologista

1.9. kysymys on myös itse tarkastelun kohde, ei vain vastaus

2. Hyvä filosofi

2.1. minkälainen?

2.1.1. ajattelee hitaasti

2.1.2. ajattelu elää

2.1.3. ajattelee epäsovinnaisesti

2.1.4. epäilee itsestäänselvyyksiä

2.1.5. ei ole liikaa mielipiteitä

2.1.5.1. koska fakkiutuu

2.1.5.2. dogmaattisuuden vaara (väittää myös bernard russell)

2.1.5.3. esim. russelille sallitaan mielipiteensä, sillä siitä toisesta puolesta on paljon näyttöä

2.1.5.4. eräs hyvä menetelmä: yrittää parhaansa mukaan perustella vastakkaisen mielipiteen

3. filosofiaa on yritetty palauttaa

3.1. mutta ei ole onnistunut

3.2. eri tieteenaloihin

3.2.1. bilsa

3.2.2. uskonto

3.2.3. kulttuuriin

3.2.4. historiaan

3.3. silti on hyvä lukea alan ulkopuolelta

4. Eksistentialismi

4.1. merkityksettömässä ja deterministisessä maailmassa jokainen luo oman maailmansa tms.

5. Miksi opiskella filosofiaa?

5.1. S. Blackburn

5.1.1. filosofisten kysymysten ymmärtäminen on itseisarvo

5.1.2. ajateltu elämä on parempaa elämää

5.1.2.1. arrogantti väite

5.1.2.2. näin väitti myös aristoteles

5.1.3. filosofiset uskomukset vaikuttavat toimintaamme

6. irrallisia caseja

6.1. Rosenberg kuolemasta

6.1.1. living person to a dead person?

7. Vaikutus

7.1. Aristoteleen kultainen keskitie

7.2. Hegel→Marx→sosialismi

7.3. J. Locke(1600)→J. Mills (1800)→pitkä tauko→neoliberalismi

7.4. logiikka→tietokoneteollisuus

8. Tutkimuskohteita

8.1. olemassaolo

8.2. päättely

8.3. mieli

8.4. oikeudenmukaisuus

8.5. taide

8.6. tiede

9. Käytännöllinen vs. teoreettinen

9.1. teoreettinen filosofia

9.1.1. epistemologia

9.1.1.1. epistemologia=tietoteoria

9.1.1.2. tiedon luonne

9.1.1.2.1. mitä on tieto?

9.1.1.2.2. miten tieto oikeutetaan?

9.1.1.2.3. kolmenlaista tietoa

9.1.1.2.4. mitä tieto on?

9.1.1.3. tiedon ala

9.1.1.3.1. onko tietoa ulkomaailmasta?

9.1.1.3.2. lue The external words -monisteet

9.1.1.3.3. arkipäivän realismi

9.1.1.3.4. skeptisismi

9.1.2. logiikka

9.1.3. metafysiikka

9.1.3.1. tutkii todellisuuden luonnetta

9.1.3.2. ei ole

9.1.3.2.1. spiritualismia

9.1.3.2.2. okkultismia

9.1.3.2.3. tm. huithapelia

9.1.3.3. todellisuuden ensimmäiset yleiset piirteet

9.1.3.4. meta, eli fyysisen maailman yläpuolista

9.1.3.5. kritiikkiä

9.1.3.5.1. empirismi

9.1.3.5.2. looginen positivismi

9.1.3.5.3. metafysiikan dogmaattisuus

9.1.3.5.4. uskonnollinen ja kirkollinen kritiikki

9.1.3.5.5. amerikkalainen pragmatismi

9.1.3.5.6. metafysiikan kritiikillä pitkät perinteet

9.1.3.6. klassinen metafysiikka

9.1.3.6.1. pluralismi vs. monismi

9.1.3.6.2. pysyvyys vs. muuttuvuus

9.1.3.6.3. aika ja paikka

9.1.3.6.4. keskiössä nykyään tapahtuma, ennen keskiössä oli substanssi (Aristoteles)

9.1.3.7. ontologia

9.1.3.7.1. mitä on...

9.1.3.7.2. osat vs. kokonaisuus

9.1.3.7.3. aristoteles yrittänyt luetella mitä on

9.1.3.7.4. predikointi

9.1.3.8. determinismi

9.1.3.8.1. onko vapaata tahtoa olemassa?

9.1.3.8.2. tekodeterminismi

9.1.3.8.3. kombatilismi

9.1.3.8.4. kausaalisuus

9.1.3.9. mielenfilosofia

9.1.3.9.1. sisäinen kokemus siitä, että meillä on mielentiloja

9.1.3.9.2. empiirinen aivotutkimus on edennyt nopeasti

9.1.3.9.3. mielen ja materian suhde

9.1.3.9.4. psykologinen filosofia

9.1.3.9.5. filosofian psykologia

9.1.3.9.6. onko mielentila fysikaalinen tila?

9.1.3.9.7. persoonan identiteetti

9.2. käytännöllinen filosofia

9.2.1. moraalifilosofia

9.2.1.1. kaksi tasoa

9.2.1.1.1. ensimmäinen taso

9.2.1.1.2. toinen taso

9.2.1.2. metaetiikka

9.2.1.2.1. etiikan metafysiikkaa

9.2.1.2.2. ontologia

9.2.1.2.3. epistemologia

9.2.1.2.4. moraalirealismi vs. non-kognitivismi

9.2.1.2.5. flowchart of main metaethical theories

9.2.1.2.6. lue tämän määrittely jostain

9.2.1.3. moraaliteoria

9.2.1.3.1. teon oikeellisuus, vääryys

9.2.1.3.2. vanhalta nimeltään normatiivinen teoria?

9.2.1.3.3. vedenjakajana 1900-luku

9.2.1.3.4. divine command theory

9.2.1.3.5. facts and values

9.2.1.3.6. kaksi suurta kysymystä

9.2.1.3.7. utilitarismi

9.2.1.3.8. non-konsekventalismi

9.2.1.3.9. I. Kant

9.2.1.3.10. etuliite kaikkiin moraaliteoreettisiin kysymyksiin: "other things being equal, ..."

9.2.1.3.11. hyveteoriat

9.2.1.3.12. sitten on vielä kaikenlaista muuta moraaliteoriaa...

9.2.1.4. soveltava etiikka

9.2.1.5. on yritetty palauttaa eli redusoida

9.2.1.5.1. uskonto

9.2.1.5.2. historia

9.2.1.5.3. kulttuuri

9.2.1.5.4. psykologia

9.2.1.5.5. biologia

9.2.1.5.6. politiikka

9.2.1.5.7. laki

9.3. Aristoteleen tekemä jako?

10. Poliittinen filosofia

10.1. John Christman

10.2. mistä poliittisen vallan oikeutus?

10.2.1. Hobbes (1588-1679): Leviathan

10.2.2. Locke (1632-1704): Two treaties of government

10.2.3. Russeau

10.2.4. kaksi jäi vielä kirjoittamatta :(

10.3. yksilön ja yhteisön suhde?

10.3.1. kriittinen yhteiskuntateoria

10.3.1.1. Frankfurtin koulukunta

10.3.1.1.1. Arendt

10.3.1.1.2. Habermas

10.3.1.1.3. Horkheimer

10.3.1.2. marxilainen ja psykoanalyyttinen näkökulmista käsin kriittinen teoria suhtautuu "yhteiskuntaan" kriittisesti. Yhteiskunta nähdään olossuhteina, jotka vallitsevat ja hallitsevat yksilöitä

10.4. mikä on mahdollisimman reilu tapa jakaa materiaaliset resurssit ja sosiaaliset edut yhteiskunnassa?

10.4.1. distributiivinen oikeudenmukaisuus

10.4.1.1. mitä oikeuksia redistribuutiolle on?

10.4.1.2. koko länsimaisessa poliitiikassa on kyse oikeuksista ja vapauksista

10.4.1.3. ekonomisessa konsenkventalismissa (utilitarismissa) yrritetään kasvattaa kokonaiskakkua (BKT tms.)

10.4.1.3.1. maksimaaliset tuloerot ovat hyväksyttäviä, jopa toivottavia

10.4.1.3.2. tulonsiirron paineet tulevat jostain valtionvarainministeriöiden ulkopuolelta

10.4.1.4. poliittinen libertarismi

10.4.1.4.1. John Locke

10.4.1.4.2. Robert Nozick

10.4.1.4.3. libertaristien lähtökohta on (omasta mielestään) hyvin voimakas moraalinen lähtökohta

10.4.1.4.4. valtion puuttuminen ihmisten elämään on sama kuin pakkotyöhön pakottaminen

10.4.1.4.5. kapitalismin kaltainen poliittinen järjestelmä turvaa perusoikeudet parhaiten

10.4.1.4.6. libertarismin oikeuttaminen

11. My Geistesblitzes

11.1. N