ОСНОВИ КРАСНОМОВСТВА

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ОСНОВИ КРАСНОМОВСТВА by Mind Map: ОСНОВИ КРАСНОМОВСТВА

1. Модуль 2. Практична риторика

1.1. Тема 4. Етапи творчої діяльності промовця

1.1.1. Інвенція

1.1.2. Диспозиція

1.1.3. Елокуція

1.1.4. Меморія

1.1.5. Акція

1.1.6. Релаксація

1.2. Тема 5. Інвенція

1.2.1. Стратегія промовця

1.3. Тема 6. Диспозиція. Структура аргументації

1.4. Тема 7. Елокуція. Комунікативні якості мовлення

1.4.1. Тропи

1.4.2. Риторичні фігури

1.5. Тема 9. Акція

1.5.1. невербальні засоби спілкування

1.5.1.1. кінесика

1.5.1.2. міміка

1.5.1.3. жести

1.5.1.4. зоровий контакт

1.5.1.5. зони комунікації

1.6. Тема 10. Техніка усного мовлення

1.6.1. дихання

1.6.2. голос

1.6.3. дикція

1.6.4. орфоепія

1.6.5. інтонація

1.7. Тема 11. Еристика

1.8. Тема 8. Меморія

2. Модуль 1. Загальні питання теорії красномовства

2.1. Тема 3. Основні види і жанри красномовства

2.1.1. Академічне красномовство, його жанри

2.1.2. Соціально-політичне красномовство, його жанри

2.1.3. Судове (юридичне) красномовство, його жанри

2.1.4. Гомілетика. Церковне красномовство, його жанри

2.1.5. Суспільно-побутове красномовство, його жанри

2.2. Тема 2. Історія риторики

2.2.1. Риторика Давнього світу, фольклору і міфології

2.2.2. Риторика Античної Греції

2.2.3. Красномовство Давнього Риму

2.2.4. Риторика доби Середньовіччя, Відродження і Нового часу

2.2.5. Історія вітчизняного красномовства

2.2.6. Неориторика

2.3. Тема 1. Предмет і завдання риторики, її основні поняття і закони

2.3.1. логос

2.3.2. етос

2.3.3. пафос

2.3.4. топіка

2.3.5. риторична формула

3. Структура курсу

3.1. Лекції

3.2. Практичні

3.3. Індивідуальна робота

3.4. Консультації

3.5. МКР

4. Джерела

4.1. Література

4.1.1. Основна

4.1.2. Додаткова

4.1.3. Довідкова

4.2. Інтернетресурси