ภารกิจของงาน IT หอสมุดฯ สนองแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ (ฝ่ายหอสมุดฯ) พ.ศ. 2556-2560

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภารกิจของงาน IT หอสมุดฯ สนองแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ (ฝ่ายหอสมุดฯ) พ.ศ. 2556-2560 by Mind Map: ภารกิจของงาน IT หอสมุดฯ  สนองแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ (ฝ่ายหอสมุดฯ)  พ.ศ. 2556-2560

1. ยุทธศาสตร์

1.1. 1. การบริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้

1.1.1. 1. IT2Day - ทิป IT ง่าย ๆ ทำตามได้เลยทางอีเมล (1 เรื่อง/สัปดาห์/หมุนเวียนกันไปสัปดาห์ละคน)

1.1.1.1. IT2Day 3/4/56 โชว์รูปของเราเวลา post comment ด้วย Gravatar

1.1.1.2. IT2Day 30/4/56 วิถีของเคเอฟซี

1.1.2. 2. เขียนบทความด้าน IT ลงเว็บ KM (http://km.oas.psu.ac.th) และตีพิมพ์ลงวารสำนักฯ (พี่พิเชษฐ์) (2 เดือน/เรื่อง/คน)

1.2. 2. การวิจัย การพัฒนำ และการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งนวัตกรรมการบริการสื่อการเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ

1.3. 3. การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

1.4. 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย

1.5. 5. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

1.5.1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT ให้แก่บุคลากร หอสมุดฯ (2 เดือน/ครั้ง) เพื่อพัฒนาความรู้/พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

1.5.1.1. ครั้งที่ 1/56 วันที่ 29 พ.ค. 2556

1.5.1.2. ครั้งที่ 2/56 วันที่...

1.6. 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการองค์กร