การพยาบาลแบบองค์รวม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพยาบาลแบบองค์รวม by Mind Map: การพยาบาลแบบองค์รวม

1. การพยาบาลในมิติทางจิตใจ

1.1. เคารพในความเป็นบุคคล

1.2. รักษาความลับไม่เปิดเผยความลับผู้ป่วย

1.3. ลดความเครียด วิตกกังวล ความโศกเศร้าให้โอกาสผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึก

2. การพยาบาลในมิติทางจิตวิญญาณ

2.1. ยอมรับความเชื่อหรือการนับถือศาสนา

2.2. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติกิจศาสนาไม่ขัดต่อการรักษา

3. การพยาบาลในมิติทางสังคมแลละสิ่งแวดล้อม

3.1. เคารพและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

3.2. ป้องกันการเกิดภาวะ Social isolation

3.3. ลดความเครียดจากบทบาทที่เปลี่ยนแปลง

3.4. ใช้ระบบสนับสนุนจากสังคมและครอบครัว Family center care

3.5. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ลดการติดเชื้อ และมีความปลอดภัย

4. ทฤษฏีโอเร็ม

4.1. ทฤษฏีการดูแลตนเอง : ความสามารถในการดูแลตนเองและความต้องการดูแลตนเองทั้งหมด

4.2. ทฤษฏีความพร่องในการดูแลตนเอง : บุคคลมีความต้องการมากกว่าความสามารถที่จะกระทำได้จะอยู่ ในภาวะต้องการความช่วยเหลือการพยาบาล

4.3. ทฤษฏีระบบพยาบาล : การช่วยเหลือปฏิบัตกิจกรรมแทนบุคคลและช่วยให้บุคคลสามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่ง ชีวิต สุขภาพและความผาสุกของบุคคลนั้น ๆ

5. การพยาบาลในมิติทางกาย

5.1. การดูแลให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมและการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ

5.2. การดูแลให้รับประทานอาหารที่เหมาะสมและน้ำดื่มที่เพียงพอ

5.3. ดูแลให้ยา ATB, ยาต้าน TB ตามแผนการรักษาโดยแนะนำการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสังเกตผลแทรกซ้อนจากยา

5.4. ดูแลความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะความสะอาดในช่องปาก

5.5. ดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย

6. การพยาบาลในมิติทางปัญญา

6.1. เสริมสร้างพลังความสามารถผู้ป่วยเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ ตัดสินใจได้ มีการรับรู้ กาลเวลา สถานที่ บุคคล ได้อย่างเหมาะสม