Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Chap 13: Collections by Mind Map: Chap 13: Collections
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Chap 13: Collections

 Một Collection là một tập hợp đối tượng mà không nhất thiết phải cùng kiểu dữ liệu Nó có thể cài đặt và thay đổi dễ dàng khi thi hành

System.Collections Namespace

Cho phép xây dựng và thao tác một tập hợp đối tượng Định nghĩa các kiểu Collection khác nhau như Dynamic Arrays, list, dictionaries.

Class

 Một số Class sử dụng trong System.Collections Namespace Arraylist:similar to array Stack:Last-in-first-out Queue:Fist-in-first-out Hashtable(bảng băm) SortedList:

Interfaces

System.Collections.Generics Namespace

Tương tự như System.Colletion (đề định nghĩa các Collection). Ngoài ra, Generic còn mạnh hơn ở đặc tính tái sử dụng.  

Class

List Strach Queue Dictionary

Interfaces

ICollection IDictionary IEnumerator IList