Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KINEMATYKA,RODZAJE RUCHÓW by Mind Map: KINEMATYKA,RODZAJE RUCHÓW
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

KINEMATYKA,RODZAJE RUCHÓW

DEFINICJE

Ruch – zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia.

Względność ruchu – określenie, czy dane ciało jest w ruchu, czy w spoczynku, w zależności od wyboru układu odniesienia.

Układ odniesienia – układ współrzędnych opisujący ruch.

Tor ruchu – linia, którą zakreśla poruszające się ciało.

ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY

Kinematyczne płaskie

Łańcuch kinematyczny - część mechanizmu w postaci kilku połączonych ze sobą członów tworzących jedną lub wiele par kinematycznych, realizujący zdefiniowane przeniesienie ruchu.

Kinematyczne przestrzenne

RODZAJE RUCHÓW

PROSTOLINIOWY-Ruch jednostajny prostoliniowy – ruch jednostajny po torze prostoliniowym, czyli ruch odbywający się wzdłuż prostej ze stałą prędkością. Zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona ciało porusza się po torze prostoliniowym (lub pozostaje w spoczynku), jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą.

Rodzaje ruchów możemy podzielić ze względu na tor:

ZE WZGLĘDU NA PRĘDKOŚĆ:

Ruch zmienny - (ruch niejednostajny) ruch, w którym prędkość zmienia się. Zmiana prędkości może dotyczyć jej wartości jak i kierunku.

Ruch jednostajny – ruch, w którym w takich samych przedziałach czasowych ciało pokonuje takie same odcinki drogi.

ZASADY DYNAMIKI NEWTONA

Pierwsza zasada dynamiki Newtona:

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Druga zasada dynamiki Newtona:

Jeżeli na ciało działa stała, niezrównoważona siła to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym. Przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą to i ciało B działa na ciało A siłą o tej samej wartości w tym samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie.

Trzecia zasada dynamiki Newtona:

KINEMATYKA-Kinematyka zajmuje badaniem i opisem ruchu ciał, niezależnie od ich masy i działających na nie sił. W zależności od właściwości badanych obiektów kinematyka dzieli się na: kinematykę punktu materialnego, kinematykę bryły sztywnej i kinematykę ośrodków odkształcalnych.