KINEMATYKA,RODZAJE RUCHÓW

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KINEMATYKA,RODZAJE RUCHÓW by Mind Map: KINEMATYKA,RODZAJE RUCHÓW

1. DEFINICJE

1.1. Ruch – zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia.

1.2. Względność ruchu – określenie, czy dane ciało jest w ruchu, czy w spoczynku, w zależności od wyboru układu odniesienia.

1.3. Układ odniesienia – układ współrzędnych opisujący ruch.

1.4. Tor ruchu – linia, którą zakreśla poruszające się ciało.

2. ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY

2.1. Kinematyczne płaskie

2.2. Łańcuch kinematyczny - część mechanizmu w postaci kilku połączonych ze sobą członów tworzących jedną lub wiele par kinematycznych, realizujący zdefiniowane przeniesienie ruchu.

2.3. Kinematyczne przestrzenne

3. RODZAJE RUCHÓW

3.1. PROSTOLINIOWY-Ruch jednostajny prostoliniowy – ruch jednostajny po torze prostoliniowym, czyli ruch odbywający się wzdłuż prostej ze stałą prędkością. Zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona ciało porusza się po torze prostoliniowym (lub pozostaje w spoczynku), jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą.

3.2. Rodzaje ruchów możemy podzielić ze względu na tor:

3.2.1. KRZYWOLINIOWY-Jest to ruch którego torem jest prosta

3.3. ZE WZGLĘDU NA PRĘDKOŚĆ:

3.3.1. Ruch jednostajnie przyspieszony – ruch, w którym prędkość ciała zwiększa się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu. Ciało takie ma przyspieszenie o stałej wartości, a jego kierunek i zwrot są równe kierunkowi i zwrotowi prędkości tego ciała.

3.3.1.1. W ruchu jednostajnie opóźnionym szybkość w dowolnej chwili ruchu jest mniejsza niż szybkość początkowa.

3.4. Ruch zmienny - (ruch niejednostajny) ruch, w którym prędkość zmienia się. Zmiana prędkości może dotyczyć jej wartości jak i kierunku.

3.5. Ruch jednostajny – ruch, w którym w takich samych przedziałach czasowych ciało pokonuje takie same odcinki drogi.

4. ZASADY DYNAMIKI NEWTONA

4.1. Pierwsza zasada dynamiki Newtona:

4.2. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

4.3. Druga zasada dynamiki Newtona:

4.4. Jeżeli na ciało działa stała, niezrównoważona siła to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym. Przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

4.5. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą to i ciało B działa na ciało A siłą o tej samej wartości w tym samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie.

4.6. Trzecia zasada dynamiki Newtona:

5. KINEMATYKA-Kinematyka zajmuje badaniem i opisem ruchu ciał, niezależnie od ich masy i działających na nie sił. W zależności od właściwości badanych obiektów kinematyka dzieli się na: kinematykę punktu materialnego, kinematykę bryły sztywnej i kinematykę ośrodków odkształcalnych.