Інформаційні революції

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні революції by Mind Map: Інформаційні революції

1. Передумова: Мова зробила можливим розвиток процесів абстрактного мислення, тобто зародження інтелектуальної діяльності людей, а також нагромадження і поширення знань, які передавалися з покоління в покоління у вигляді легенд, міфів і сказань. Адже не дарма в усі часи оповідачі користувалися в суспільстві загальною повагою як зберігачі та розповсюджувачі древніх знань

1.1. 1. Перша інформаційна революція пов'язується з появою мови і членороздільної людської мови. Адже саме розвиток мови зробило колосальний вплив на розвиток свідомості людей, а її використання в їх практичній діяльності стало інформаційною основою створення перших технологій, тобто. знань і навичок раціональної організації цієї діяльності. .

2. Передумова: У первісному суспільстві використовувалися і поширювалися тільки «живі знання», носіями яких були живі люди - старійшини, жерці, шамани. У цих умовах процеси накопичення та розповсюдження знань у суспільстві здійснювалися надзвичайно повільно, а збереження вже накопичених знань було недостатньо надійним. Зі смертю їх носіїв багато знання втрачалися і повинні були формуватися заново. На це йшли багато століть.

2.1. 2.Винахід писемності. Цей винахід дозволив не тільки забезпечити схоронність вже накопичених людським суспільством знань, але і підвищити достовірність цих знань, створити умови для їх істотно більш широкого, ніж раніше, розповсюдження. Це був найбільший крок в розвитку цивілізації, наслідки якого ми відчуваємо дотепер. Адже саме з винаходом писемності стало можливим розвиток науки і культури у сучасному розумінні цих термінів. Істотно змінилася і інформаційне середовище суспільства, стали можливими нові види інформаційних комунікацій між людьми за допомогою обміну письмовими повідомленнями.

3. Передумова : Складність та дороговизна масового виробництва рукописних видань обмежували темпи розвитку людства

3.1. 3. Третя інформаційна революція почалася в епоху відродження і пов'язана з винаходом друкарства, яке слід визнати однією з перших ефективних інформаційних технологій. Широке впровадження цього винаходу в соціальну практику привело до першого інформаційного вибуху. Стався вибух росту кількості використовуваних у суспільстві інформаційних документів, а найголовніше - почалося і більш широке поширення інформації, наукових знань та інформаційної культури. З'явилися перші бібліотеки друкованих книг, спочатку приватного характеру, а потім і публічні. Друкована книга стала головним хранителем і джерелом знань. Вищою точкою розвитку третьої інформаційної революції є поява друкованих засобів масової інформації: газет, журналів, рекламних оголошень, інформаційних довідників і т. п.

4. Передумова: Новітні досягнення наукового прогресу

4.1. 4.Четверта інформаційна революція почалася в XIX столітті, коли були винайдені і стали все більш широко розповсюджуватися такі нові засоби інформаційної комунікації, як радіо, телефон і телебачення. Нові якості, які принесла в інформаційну сферу суспільства четверта інформаційна революція, полягають не тільки в тому, що за новими комунікаційних мереж стали передаватися небачені раніше обсяги інформації, але також і в тому, що інформаційні комунікації стали здійснюватися з більш високою оперативністю. Будь-яка подія, яке відбувається сьогодні на нашій планеті, протягом декількох годин може стати відомим переважній більшості її мешканців, де б вони не знаходилися.

5. Передумова:Поширення в соціальній використовуватися засобів цифрової обчислювальної техніки

5.1. 5.П'ята інформаційна революція почалася в 50-і роки XX століття, тобто з того часу, коли в соціальній практиці стали використовуватися засоби цифрової обчислювальної техніки. Застосування цих засобів для обробки наукової, економічної та соціальної інформації кардинальним чином змінило можливості людини з активізації та ефективному використанню інформаційних ресурсів. Особливо бурхливий розвиток цей процес отримав в останні двадцять років, коли були сконструйовані і стали широко випускатися промисловістю персональні ЕОМ. Їх поява справила справжній переворот в інформаційній сфері суспільства, багато в чому змінило психологію і практику наукової, педагогічної та виробничої діяльності людей. Поява ЕОМ викликало до життя бурхливе зростання нових інформаційних технологій, спеціально орієнтованих на використання можливостей сучасної обчислювальної техніки і, в першу чергу, можливостей персональних ЕОМ. Однак найважливіше і принципово нова якість, яка принесла людству п'ята інформаційна революція, полягає в тому, що вперше за всю історію розвитку цивілізації людина отримала високоефективний засіб для посилення своєї інтелектуальної діяльності. Такого в історії ще ніколи не було, і саме це має підняти цивілізацію на якісно новий щабель розвитку.

6. Передумови: -Інформаційний потік перевершує можливості людини по сприйняттю й обробці інформації. - Велика кількість надлишкової інформації. - Виникають економічні труднощі по поширенню інформації. - швидко зростаюча складність штучно створеного людьми середовища свого існування – техносфери, що все більшою мірою знижує його надійність та стійкість; - виснаження природних ресурсів планети та обумовлена цим необхідність відмови від панівної в наш час парадигми екстенсивного розвитку цивілізації; - зростання екологічної небезпеки та необхідність пошуку вирішення найактуальнішої та найскладнішої проблеми сучасності – проблеми виживання людства, як біологічного виду.

6.1. 6. Шоста інформаційна революція, результатом якої є формування на нашій планеті нової цивілізації - інформаційного суспільства.