Електронний навчальний комплекс з інформатики

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Електронний навчальний комплекс з інформатики by Mind Map: Електронний навчальний комплекс з інформатики

1. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча програма з інформатики

1.2. Календарний план

1.3. Критерії оцінювання

1.4. Друковані та Інтернет-ресурси джерела

1.5. Глосарій

1.6. Новини

1.7. Путівник

1.7.1. Презентація курсу з інформатики

1.7.2. Карта курсу

1.7.3. Форум

2. Модуль 1

2.1. Путівник до модулю

2.1.1. Методичні рекомендації

2.1.2. Форум

2.2. Теоретичний навчальний матеріал

2.2.1. Структуровані лекційні матеріали

2.2.2. Мультемедійні презентації лекцій

2.2.3. Аудіо- та відео- навчальні матеріали

2.2.4. Тест

2.3. Практичні (семінарські, лабораторні) роботи

2.3.1. Зміст роботи, список індивідуальних завдань

2.3.2. Методичні вказівки з виконання завдань

2.4. Завдання для самостійної роботи

2.4.1. Методичні вказівки з виконання завдань

2.4.2. Список індивідуальних завдань, критерії

2.4.3. Тест

2.5. Модульний контроль

2.5.1. Контрольні запитання та типові завдання

2.5.2. Тест для самоконтролю

2.5.3. Контрольний тест (завдання)

2.5.4. Опитувальник

3. Модуль 2

3.1. .........

4. Підсумкова атестація

4.1. Екзамен

4.2. Залік