คอมพิวเติอร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอมพิวเติอร์ by Mind Map: คอมพิวเติอร์

1. ระบบคอมพิวเตอร์

1.1. 1.ฮาร์ดแวร์

1.2. 2.ซอฟต์แวร์

1.3. 3.ข้อมูล

1.4. 4พีเพิลแวร์

2. คอมพิวเตอร์หมายถึง

2.1. คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์

3. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

3.1. จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล ( word processing ) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้านเช่นด้านธุรกิจ อำนวยความสะดวก

4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4.1. 1.แป้นพิมพ์

4.2. 2.เมาส์

4.3. 3.จอภาพ

4.4. 4.ลำโพง

4.5. 5.เครื่องcpu

5. การทำงานของคอมพิวเตอร์

5.1. โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ Input Process และ output

6. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์

6.1. 1. หน่วยเก็บ (Storage)

6.2. 2. ความเร็ว (Speed)

6.3. 3. ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting)

6.4. 4. ความน่าเชื่อถือ (Sure)