Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena by Mind Map: Teknologian mahdollisuudet
ymmärtävän oppimisen tukena
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

2. Yhteisöllinen oppiminen ja CSCL

vuorovaikutus

yhteinen ymmärrys

jaetut merkitykset

yhteiset tavoitteet

yhteisen tiedon rakentelu

episteemiset artefaktit, teoriat, mallit

tieto jatkuvasti kehittyvää (ei kumuloituvaa)

prosessin tallentuminen

Sitoutuminen

prosessin tallentuminen

autenttiset oppimisympäristöt

(netti)reflektointi

globaalisaatio

asynkroninen kommunikaatio

kognitiiviset työkalut

blogit

miellekartat

CSLC:n käytön haasteet

kognitiivinen ylikuormitus

pinnallinen vuorovaikutus

f2f vähenee

teknisten taitojen liikapainotus

kriittisyys tietoa kohtaan

3. Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena

prosessin arviointi

laadullinen arviointi

käsitteellisen sisällön muutos

sitouttaminen

motivointi

itsearviointi

tavoitteiden asettelu

vertaisarviointi

sisältöjen oppiminen

5. TVT-sovellusten käyttö opetuksen tukena

Ongelmakeskeisen oppimisen malli

Teknologian hyödyntäminen adaptiivisesti

Teknologian tarjoama tuki yksilön ja yhteisön oppimiselle

Luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvien ahaa-elämysten hyödyntäminen

Ideat ja ajatukset mm. blogeissa ja päiväkirjoissa

Opiskelijoiden ideoiden seuraaminen RSS-syöttein

Web Weaving

Vastavuoroinen opettaminen

Ryhmän jäsenten keskinäinen riippuvuus

Yhteinen vastuu

Ankkuroitu oppiminen

Mallit todellisesta elämästä

Asiantuntija auttaa (oppipoika-järjestelmä)

PBL- Malli Problem Based Learning

Oppimisen portaat

Roolitus

1. Ymmärtävä oppiminen ja taitava oppija

Syvällinen ymmärtäminen

Monipuoliset näkökulmat

asioiden sovellettavuus

Opiskelijan aktiivinen kehittäminen

Taitava oppija, Halu oppia, kyky oppia, itsesäätely, metakognitiiviset taidot, transfer/ soveltaminen, motivaatio, oppimisympäristön vaikutus

4. Teknologian pedagisen hyödynnettävyyden arviointi

Hyödyllisyys

Opiskelijan tarpeet

Käytettävyys

Tekninen

Pedagoginen

Ymmärtävän oppimisen tukeminen

Yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisprosessin tukeminen

Vuorovaikutukseen kannustaminen

Opetuksen tavoitteiden tukeminen

Pedagogisen mallin tukeminen

Jaettavuus

Mobiililaitteet

Paikasta riippumattomuus

Visualisoiminen, jäsentäminen, esittäminen, käsitteellistäminen

Yksittäisen tuotoksen yhdistäminen ryhmän keskusteluun ja reflektioon

Opettajasta ohjaajaksi

Työskentelyn tallentuminen myöhempää tarkastelua varten

Wikit

Hajautettu tiedonrakentelu

Yhteisöllisyys, vuorovaikutus, Jaetut tavoitteet ja päämäärät

Tasapuolisuus, demokraattisuus

Avoimuus, Yhteinen vastuu