Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena by Mind Map: Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena

1. 2. Yhteisöllinen oppiminen ja CSCL

1.1. vuorovaikutus

1.1.1. yhteinen ymmärrys

1.1.2. jaetut merkitykset

1.2. yhteiset tavoitteet

1.3. yhteisen tiedon rakentelu

1.3.1. episteemiset artefaktit

1.3.1.1. teoriat

1.3.1.2. mallit

1.4. tieto jatkuvasti kehittyvää (ei kumuloituvaa)

1.5. prosessin tallentuminen

1.6. Sitoutuminen

1.7. prosessin tallentuminen

1.8. autenttiset oppimisympäristöt

1.9. (netti)reflektointi

1.10. globaalisaatio

1.11. asynkroninen kommunikaatio

1.12. kognitiiviset työkalut

1.12.1. blogit

1.12.2. miellekartat

1.13. CSLC:n käytön haasteet

1.13.1. kognitiivinen ylikuormitus

1.13.2. pinnallinen vuorovaikutus

1.13.3. f2f vähenee

1.13.4. teknisten taitojen liikapainotus

1.13.5. kriittisyys tietoa kohtaan

2. 3. Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena

2.1. prosessin arviointi

2.2. laadullinen arviointi

2.2.1. käsitteellisen sisällön muutos

2.2.2. sitouttaminen

2.2.3. motivointi

2.3. itsearviointi

2.3.1. tavoitteiden asettelu

2.4. vertaisarviointi

2.4.1. sisältöjen oppiminen

3. 5. TVT-sovellusten käyttö opetuksen tukena

3.1. Ongelmakeskeisen oppimisen malli

3.1.1. Teknologian hyödyntäminen adaptiivisesti

3.1.2. Teknologian tarjoama tuki yksilön ja yhteisön oppimiselle

3.1.3. Luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvien ahaa-elämysten hyödyntäminen

3.1.4. Ideat ja ajatukset mm. blogeissa ja päiväkirjoissa

3.1.5. Opiskelijoiden ideoiden seuraaminen RSS-syöttein

3.2. Web Weaving

3.3. Vastavuoroinen opettaminen

3.3.1. Ryhmän jäsenten keskinäinen riippuvuus

3.3.2. Yhteinen vastuu

3.4. Ankkuroitu oppiminen

3.4.1. Mallit todellisesta elämästä

3.4.2. Asiantuntija auttaa (oppipoika-järjestelmä)

3.5. PBL- Malli Problem Based Learning

3.5.1. Oppimisen portaat

3.5.2. Roolitus

4. 1. Ymmärtävä oppiminen ja taitava oppija

4.1. Syvällinen ymmärtäminen

4.2. Monipuoliset näkökulmat

4.3. asioiden sovellettavuus

4.4. Opiskelijan aktiivinen kehittäminen

4.4.1. Taitava oppija

4.4.1.1. Halu oppia

4.4.1.2. kyky oppia

4.4.1.3. itsesäätely

4.4.1.4. metakognitiiviset taidot

4.4.1.5. transfer/ soveltaminen

4.4.1.6. motivaatio

4.4.1.7. oppimisympäristön vaikutus

5. 4. Teknologian pedagisen hyödynnettävyyden arviointi

5.1. Hyödyllisyys

5.1.1. Opiskelijan tarpeet

5.2. Käytettävyys

5.2.1. Tekninen

5.2.2. Pedagoginen

5.3. Ymmärtävän oppimisen tukeminen

5.4. Yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisprosessin tukeminen

5.5. Vuorovaikutukseen kannustaminen

5.6. Opetuksen tavoitteiden tukeminen

5.7. Pedagogisen mallin tukeminen

5.8. Jaettavuus

5.9. Mobiililaitteet

5.9.1. Paikasta riippumattomuus

5.9.2. Visualisoiminen, jäsentäminen, esittäminen, käsitteellistäminen

5.9.3. Yksittäisen tuotoksen yhdistäminen ryhmän keskusteluun ja reflektioon

5.9.4. Opettajasta ohjaajaksi

5.9.5. Työskentelyn tallentuminen myöhempää tarkastelua varten

5.10. Wikit

5.10.1. Hajautettu tiedonrakentelu

5.10.2. Yhteisöllisyys, vuorovaikutus

5.10.2.1. Jaetut tavoitteet ja päämäärät

5.10.3. Tasapuolisuus, demokraattisuus

5.10.4. Avoimuus

5.10.4.1. Yhteinen vastuu