พระมหาประชาบดีโคตมีเถรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระมหาประชาบดีโคตมีเถรี by Mind Map: พระมหาประชาบดีโคตมีเถรี

1. ประวัติ

1.1. ทั่วไป

1.1.1. พระกนิษฐภคินี(น้องสาวของ)พระนางสิริมหามายา

1.1.2. ภายหลังที่พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์แล้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแทน

1.1.2.1. ทรงเป็นมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะ (ตั้งแต่ประสูติได้ 7 วัน)

1.1.3. ทรงมีพระโอรส/ธิดา 2 พระองค์ : เจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงรูปนันทา

1.1.3.1. ภายหลัง เสด็จออกบวชทั้ง 2 พระองค์ และสำเร็จเป็นพระอรหันต์

1.2. การเสด็จออกผนวช

1.2.1. เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

1.2.2. เสด็จไปประกาศพระศาสนายังเมืองและแคว้นต่างๆ

1.2.2.1. กรุงกบิลพัสดุ์ (เพื่อโปรดพระประยูรญาติ)

1.2.3. เจ้าชาย/หญิงทั้งฝ่ายศากยวงศ์(พ่อ)และโกลิยวงศ์(แม่) ออกบวชเป็นจำนวนมาก

1.2.4. พระเจ้าสุทโธทนะทรงฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ (และนิพพานในเวลาต่อมา)

1.2.5. พระนางปชาบดีโคตมีจึงทรงดำริว่า

1.2.5.1. ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องใฝ่หาความสงบให้กับชีวิตบ้าง

1.2.6. จึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเจ้าหญิงศากยะจำนวนมาก เพื่อทูลขอให้พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้สตรีมีสิทธิ์ได้บวชในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบุรุษบ้าง

1.2.7. คุกเข่า 1

2. คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง

2.1. เป็นผู้มีความอดทนและตั้งใจจริง

2.2. เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายาม

2.3. เป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

2.4. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิตมาก

2.4.1. เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านรัตตัญญู

3. การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน