การใช้คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ by Mind Map: การใช้คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ

1. ด้านการศึกษา

1.1. การสอน

1.2. การค้นหาข้อมูล

1.3. การส่งงาน

1.4. การตัดเกรด

1.5. การลงทะเบียน

1.6. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.7. การเรียนอิเล็กทรอนิกส์

1.8. การตรวจข้อสอบปรนัย

2. ด้านความบันเทิง

2.1. ดูหนัง http://www.youtube.com/watch?v=R1PnJaFVFxc

2.2. ฟังเพลง http://www.youtube.com/watch?v=-AEQkXFmdFc

2.3. เล่นเกม http://game.siamha.com/food/ม

3. ด้านวิทยาศาสคร์

3.1. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานร้วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่าง

3.1.1. เครื่องมือวิเคระห์สารเคมี http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C

3.1.2. เครื่องมือการทดลองต่างๆ

3.1.3. แม้กระทั่งการเดินทางของอวกาศต่างๆการถ่ายพื้นผิวโลกบนดาวอังคาร

4. วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิก

4.1. คอมพิวเตอร์สามารถจะทำงานในด้านวิศวกรรมได้ตั้งแต่ขั้นตอนการลอกเขียนแบบจนกระทั่งถึงการออกแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมต่างๆตลอดจน ช่วยคำนวณโครงสร้าง

4.1.1. การวางแผน

4.1.2. ควบคุมการสร้่าง

5. ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร

5.1. ทำให้เราสามารถติดต่อกันง่ายๆขึ้นและสะดวกสบาย

6. ด้านวงราชการ

6.1. คอมพิืวเตอร์ถูกนำมาใช้ในทะเบียนราช

6.1.1. ค่าโทรศัพท์

6.1.2. น้ำประปา

6.1.3. สถิติมโนประชาชน การเก็บเงินค่าไฟฟ้า

6.1.4. การคิดภาษีอากร การเก็บข้อมูล

6.1.5. ช่วยในการนับคะแนนการเลือกตั้ง และช่วยการประการผลการเลือกตั้ง

7. นางสาวปฏิญญา ชัยเสน 550304409188