การใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ by Mind Map: การใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

1. ด้านการศึกษา

1.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.2. เผยแพร่การเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning

1.3. เกิดการเรียนรู้ทางไกล

1.4. เรียนผ่านเว๊ปไซด์

2. ด้านการฝึกอบรม

2.1. มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน เรียกว่า e-Training มีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก

2.2. มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการครู

3. ด้านธุรกิจ

3.1. นำเสนองาน

3.2. นำเสนอสินค้า

3.3. ประชุมทางไกล

4. ด้านการประชาสัมพันธ์

4.1. นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร

4.2. การโฆษณาและการถ่ายทอด

4.3. ตู้ประชาสัมพันธ์

5. ด้านโมบายเทคโนโลยี

5.1. M-Billing

5.2. M-Commerce

5.3. M-Messaging

5.4. M-Entertainment

6. ในด้านงานธนาคาร

6.1. การหาดอกเบี้ย

6.2. บริการ ATM

6.3. การฝาก - การถอน จากเครื่องอัตโนมัติ

7. ร้านค้าปลีก

7.1. การชำระค้าน้ำ

7.2. การชำระค่าไฟ

7.3. การชำระค่าอินเตอร์เน๊ต

7.4. การชำระค่าโทรศัพท์

8. ด้านความบันเทิง

8.1. การดูหนัง

8.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=6PZDals5kjU

8.2. การฟังเพลง

8.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=agYDLnKuq0c

8.3. ข่าว

8.3.1. http://news.sanook.com/

8.4. ละคร

8.4.1. http://www.youtube.com/watch?v=xkg-4Ql59fY

8.4.2. การชำระค้าน้ำ

9. จัดทำโดย

9.1. นางสาว สาวินี มะดะเรส 550308410810