การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านสถานศึกษา

1.1. เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน

1.2. การทำประวัติครู

1.3. การคัดคะแนนสอบ

1.4. การจัดทำตารางสอน

1.5. ใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด

1.6. โปรแกรมรายงานการลงทะเบียนเรียน

1.7. โปรแกรมตรวจข้อสอบ

2. ด้านงานวิศวกรรม

2.1. เช่น การออกแบบ

2.2. การเขียนแบบ

2.3. ออกแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมต่างๆ

2.4. คำนวณโครงสร้าง

2.5. ช่วยในการวางแผน

2.6. ควบคุมการสร้าง

3. ด้านวิทยาศาสตร์

3.1. เช่น เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมี

3.2. เครื่องมือการทดลองต่างๆ

3.3. การเดินทางของอวกาศต่างๆ

3.4. การถ่ายพื้นผิวโลกบนดาวอังคาร

4. ด้านงานธุรกิจ

4.1. เช่น จัดเก็บข้อมูลต่างๆ

4.2. พิมพ์เอกสารงานต่างๆ

5. ด้านธนาคาร

5.1. เช่น การหาอัตราดอกเบี้ยต่างๆ

5.2. ฝากถอนเงินได้จากATMอัตโนมัติ

6. ด้านคร้านค้าปลีก

6.1. เช่น ให้บริการลูกค้า

6.2. ให้บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์

6.3. ตัดยอดบัญชี

7. ด้านวงการแพทย์

7.1. เช่น ควบคุมการรับ และ การจ่ายยา

7.2. เครื่องมือผ่าตัด

7.3. บันทึกการเต้นของหัวใจ

7.4. ตรวจคลื่นสมอง

7.5. หาตำแหน่งของอวัยวะก่อนการผ่าตัด

8. ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร

8.1. เช่น การสือสารในเครือข่ายสาธารณะ เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

8.2. จองตั๋วเครื่องบิน

8.3. ตรวจสอบราคาค่าโดยสาร

8.4. ตรวจสอบเวลาแต่ละที่ดิน

9. ด้านอุตรสาหกรรม

9.1. เช่น การวางแผนการผลิต

9.2. กำหนดเวลาการผลิต

9.3. การผลิตสินค้า

9.4. ควบคุมระบบการผลิต

9.5. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

10. ด้านราชการ

10.1. เช่น ใช้งานทะเบีนบราษฎร์

10.2. ช่วยในการนับคะุแนนการเลือกตั้ง

10.3. การประกาศผลเลือกตั้ง

10.4. การคิดภาษีอากร