ธรรมาภิบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ธรรมาภิบาล by Mind Map: ธรรมาภิบาล

1. หลักคุณธรรม

1.1. การยึดถือและเชื่อมั่นโดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมให้ผู้ปฎิบัติงาน

2. หลักนิติธรรม

2.1. การตรากฏระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม

3. หลักความโปร่งใส

3.1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแบบตรงไปตรงมาและถูกต้อง

4. หลักความมีส่วนร่วม

4.1. การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆของสังคม

5. หลักความรับผิดชอบ

5.1. ตระหนักถึงหน้าที่ต่างๆที่ตัวเองได้รับและมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่ของตัวเองและพร้อมปรับปรุงแก้ไขโดยทันที

6. หลักความคุ้มค่า

6.1. นึกถึงทรพยากรที่ค่อนข้างจำกัดโดยยึดหลักความคุ้มและความประหยัดที่จำเป็นจะต้องตั้งเป้าที่ประชาชนและผู้รับบริการโดยส่วนรวม