ทิศทางการไหลของข้อมูล :3

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทิศทางการไหลของข้อมูล :3 by Mind Map: ทิศทางการไหลของข้อมูล :3

1. การสื่อสารแบบทางเดียว (simplex: SPX)

1.1. เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว มีทิศทางการไหลของสัญญาณเป็นทิศทางเดียวกัน

1.1.1. แป้นพิมพ์และจอภาพ

1.1.2. สวิตซ์และหลอดไฟ

1.1.3. การออกอากาศวิทยุ โทรทัศน์

2. การสื่อสารแบบสองทางครึ่งอัตรา (half duplex: HDX)

2.1. เป็นการสื่อสารแบบสองทาง แต่ส่งได้ทีละทาง

2.2. เมื่ออุปกรณ์ใดทำหน้าที่เป็นผู้ส่ง อุปกรณ์ตัวอื่นจะทำหน้าเป็นผู้รับ

3. การสื่อสารแบบสองทางเต็มอัตรา (full duplex: FDX)

3.1. รับส่งได้พร้อม ๆ กัน หมายความว่า สถานีทั้ง 2 สถานี

3.2. สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อม ๆ กัน

3.3. ตัวกลางที่ใช้ทั้ง 2 ฝั่ง อาจใช้ร่วมกันหรือแบ่งแยกเป็นสายสำหรับรับ กับสายสำหรับส่งก็ได้