เทคนิคการสนับสนุนสาขาของสำนักงานเขต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคนิคการสนับสนุนสาขาของสำนักงานเขต by Mind Map: เทคนิคการสนับสนุนสาขาของสำนักงานเขต

1. Data

1.1. BI Portal

1.1.1. Deposit

1.1.1.1. Average Balance

1.1.1.1.1. Deposit Average

1.1.1.1.2. Private Deposit Average

1.1.1.1.3. CASA Average

1.1.1.2. Ending Balance

1.1.1.2.1. Deposit Ending

1.1.1.2.2. Private Deposit Ending

1.1.1.2.3. CASA Ending

1.1.2. Loan

1.1.2.1. Average Balance

1.1.2.1.1. Total Loan

1.1.2.1.2. Cons+CL

1.1.2.1.3. Commercial Loan+SMEs

1.1.3. EVM

1.1.3.1. Amount YTD

1.1.3.1.1. EP

1.1.3.1.2. Net Interest Income

1.1.3.1.3. Gain(Loss) On Exchanges

1.1.3.1.4. Fee & Service Income

1.1.3.2. Amount

1.1.3.2.1. EP

1.1.3.2.2. Net Interest Income

1.1.3.2.3. Gain(Loss) On Exchanges

1.1.3.2.4. Fee & Service Income

1.1.4. Point

1.1.5. Cost to Income

1.2. Other

1.2.1. Port

1.2.1.1. Total Loan

1.2.1.2. NPL

1.2.2. สินเชื่อ 3 ประเภท

1.2.2.1. Housing Loan

1.2.2.2. Consumer Loan

1.2.2.2.1. อเนกประสงค์

1.2.2.2.2. ธนวัฏ

1.2.2.3. Commercial

1.2.2.3.1. NPLs สช.ธุรกิจ+SMEs

1.2.3. สินเชื่อ 8 ประเภท

1.2.3.1. สช.ธุรกิจ+SMEs

1.2.3.2. Microfinance

1.2.4. New Loan ที่เป็น NPL

1.2.5. NPL Re-entry

1.2.6. Write Off และ Write Back

1.2.7. NPL AMD และ กฟก

1.2.8. NPA

1.2.9. Leasing

2. KPI Region Control

2.1. MS Excel

2.1.1. Target

2.1.1.1. Option 1

2.1.1.1.1. Option 2

2.1.1.1.2. เป้าหมาย คะแนนเต็ม/พิเศษ

2.1.2. สร้าง KPI Region Control

2.1.2.1. เลือกสมุดงาน EP-Option 2

2.1.2.1.1. เพิ่มสาขาใหม่+รวมสาขา

2.1.2.1.2. ลบแถวไม่ใช่หน่วยงานตนเอง