ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ by Mind Map: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1. Neural Network ระบบเครือข่ายนิวExpert Systems ระบบนี้จะพยายามลอกเลียนแบบความสามารถของผู้เชียวชาญที่เป็นมนุษย์ในการแก้ปัญหาต่างๆ (ศิริรัตนา)

1.1. รอนถูกออกแบบให้เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์(ศิริรัตนา)

1.1.1. Fuzzy Logic เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎพื้นฐาน และสามารถทำงานกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (ศิริรัตนา)

1.1.2. Genetic Algorithms หรืออัลกอริทึมพันธุกรรม ใช้หลักการด้านพันธุกรรมของชาร์ล ดาร์วิน (ศิรัตนา)

1.1.2.1. ระบบเจเนติกอัลกอริทึมฟัสซีโลจิก ระบบเครือข่ายนิวรอน และระบบผู้เชี่ยวชาญ(ศิริรัตนา)

1.1.2.1.1. ฐานความรู้ เป็นส่วนที่เก็บความรู้ทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญที่รวบรวมจากการศึกษาและจากประสบการณ์(ศิริรัตนา)-

1.1.2.1.2. การติดต่อกับผู้ใช้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ ?ES เนื่องของผู้ใช้จะมีความรู้ในงานสารสนเทศที่แตกต่างกัน (ศิริรัตนา)

1.1.2.2. เครื่องอนุมาน เป็นส่วนควบคุมการใช้ความรู้ในฐานความรู้ เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น(ศิริรัตนา)

1.1.3. ส่วนดึงความรู้ เป็นส่วนที่ดึงความรู้จากเอกสารตำรา ฐานข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ (ศิริรัตนา)

1.1.3.1. ส่วนอธิบาย เป็นส่วนที่อธิบายถึงรายละเอียดของข้อสรุปหรือคำตอบที่ได้มานั้น (ศิริรัตนา)

2. ปัจจัยในการพัฒนาระบบ(ซาีรีนา)

3. นักวิเคราะห์ระบบ system analyst หรือ sa(ซารีนา)

4. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ(กูอิสรัยมา)

4.1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจ (กูอิสรัยมา)

4.2. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (กูอิสรัยมา)

4.3. ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (กูอิสรัยมา)

4.4. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (กูอสรัยมา)

4.5. ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (กูอิสรัยมา)

4.6. ประเภทของธุรกิจสามารถแบ่งระบบสารสนเทศทางการตลาด (กูอิสรัยมา)

4.7. ระบบสารสนเทศด้านผลิตและการดำเนินงาน (กูอิสรัยมา)

4.8. การวางแผนความต้องการของวัสดุ (กูอิสรัยมา)

4.9. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (กูอิสรัยมา)

4.10. บูรณาการของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจ (กูอิสรัยมา)

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ(ซารีนา)

5.1. ความสำคัญของผู้ใช้ต่อการพัฒนาระบบ(ซาีรีนา)

6. ระบบปัญญาประดิษฐ์(สาปียะ)

6.1. ปัญญาประดิษฐ์

6.2. นิยามของปัญญาประดิษฐ์

6.3. สาขาของปัญญาประดิษฐ์

6.4. เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์

6.5. ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ในเชิงวัตถุ

6.6. ปัญญาประดิษฐ์ ในระบบธุรกิจ

6.7. ประเภทของปัญญาประดิษฐ์

6.8. การวางแผน

6.9. ปัญญาประดิษฐ์

6.10. ระบบผู้เชี่ยวชาญ

6.11. ข้อจำกัด ของระบบผู้เชี่ยวชาญ

7. ระบบสารสนเทศทางธุรกิ(บะฮานี)

7.1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจ

7.2. บูรณาการของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจ

7.3. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

7.4. ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี

7.5. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน

7.6. ระบบสารสนเทศด้านการตลาด

7.7. ประเภทของธุรกิจ

7.8. ระบบสารสนเทศด้านผลิตและการดำเนินงาน

7.9. การวางแผนความต้องการของวัสดุ

7.10. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

8. โครงสร้างระบบในองค์กรธุรกิจ(ซานิลา)

8.1. ระบบ (System)(ซานิลา)

8.2. ตัวอย่างองค์ประกอบของระบบ(ซานิลา)

8.3. ทำความเข้าใจระบบ(ซานิลา)

8.4. ประเภทของระบบ(ซานิลา)

8.5. ลักษณะที่สำคัญของระบบ(ซานิลา)

8.6. รู้จักกับตัวแบบ(ซานิลา)

8.7. ประเภทของตัวต้นแบบสามารถแบ่งได้(ซานิลา)

8.8. การนำตัวต้นแบบใช้ในการพัฒนาระบบ(ซานิลา)

8.9. กระบวนการสร้างตัวต้นแบบ(ซานิลา)

9. ระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มารีย๊ะ)

9.1. การทำธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (มารีย๊ะ)

9.1.1. ลดต้นทุน(มารีย๊ะ)

9.2. E-business model สำหรัการค้า (มารีย๊ะ)

9.3. แบบสื่อกลางด้านความไว้ใจ (มารีย๊ะ)

9.4. แบบสื่อกลางด้านข่าวสาร (มารีย๊ะ)

9.5. แบบซื้อมา-ขายไป (มารีย๊ะ)

9.6. ปัจขัยที่ทำให้การค้าบนเว็บไประสบความสำเร็จ(มารย๊ะ)

9.7. กลยุทธ์การทำตลาดเว็บไซค์เพื่อE-commerce(มารีย๊ะ)

9.8. หลักการดำเนินธุรกิจบนอินเทอรืเน้ต (มารีย๊ะ)

9.9. ภัยคุกคามและโอกาศทางตลาด (มารีย๊ะ)

10. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(ไซนะ)

10.1. Dss คือไซนะ

10.1.1. การจัดการและการตัดสินใจไซนะ

10.1.2. หน้าที่ทางการจัดการไซนะ

10.1.3. บทบาทของผู้จัดการไซนะ

10.1.4. กระบวนการตัดสินใจไซนะ

10.1.5. แนวความคิดของSimon1960ไซนะ

10.1.6. แนวคิทางRubenstienและ็Haberstroh1965ไซนะ

10.1.7. แนวคิดทางLong 1989ไซนะ

10.1.8. ระดับของการตัดมินใจไซนะ

10.1.9. ส่วนประกอบของDssไซนะ

10.1.10. คุณสมบัติของDssไซนะ

11. วิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบ(ซารีนา)

12. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(ไซนะ)

12.1. Dss คือ(ไซนะ)

12.1.1. การจัดการและการตัดสินใจ(ไซนะ)

12.1.1.1. หน้าที่การจัดการ(ไซนะ)

12.1.1.1.1. บทบาทของผู้จัดการ(ไซนะ)

13. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ(ซารีนา)

14. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (นัฐาพร)

14.1. การจัดการกับการตัดสินใการ

14.2. บทบาทของผู้จัดการ

14.3. DSS คือ

14.4. หน้าที่ทางการจัดการ

14.5. กระบวนการในการตัดสินใจ

14.6. แนวความคิดของ Simon (1960)

14.7. แนวคิดของ Long (1989)

14.8. ระดับของการตัดสินใจภายในองค์กร

14.9. ส่วนประกอบของ DSS

14.10. คุณสมบัติของ DSS

14.11. ประเภทของ DSS

15. การจักการและการตัดสินใจ(อับดุเลาะ)

15.1. การจัดการ(อับดุลเลาะ)

15.2. ระดับของการจัดการ(อับดุลเละ)

15.3. การจัดการตามแนวความคิดเชิงสภานการณ์(อับดุลเลาะ)

15.4. Henry Mintzberg(อับดุลเลาะ)

15.5. การวางแผนและควบคุม(อับดุลเลาะ)

15.6. รูปแบบของการจัดการ(อับดุลเลาะ)

15.7. ประเภทของการตัดสินใจ(อับดุเลาะ)

15.8. กระบวนการตัดสินใจ(อับดุลเลาะ)

15.9. ขั้นตอนในโมเดลและประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้น(อับดุลเลาะ)

15.10. การประเมินผลการตัดสินใจ(อับดุลเลาะ)

16. ปัญญาประดิษฐ์ คือ ความพยายามให้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ คือ ความพยายามให้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์(ศิริรัตนา)

16.1. เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ คือ การแทน การเรียนรู้ การค้นหาและกฎของข้อมูล(ศิริรัตนา)

17. ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

18. ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(เจะโซะ)

18.1. คุณสมบัติของ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(เจะโซะ)

18.2. ข้อดีของ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(เจะโซะ)

18.3. ส่วนประกอบของระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ(เจะโซะ)

18.4. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(เจะโซะ)

18.5. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(เจะโซะ)

18.6. คุณสมบัติของสารสนเทศเพื่อการจัดการ(เจะโซะ)

18.7. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้(เจะโซะ)

18.8. เทคโนโลยีสารสนเทศ(เจะโซะ)

18.9. ข้อดีของ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(เจะโซะ)

18.10. ประโยชน์ของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(เจะโซะ)

19. นิยามของปัญญาประดิษฐระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (ศิริรัตนา)

19.1. การค้นหาเชิงการจัด, คอมพิวเตอร์วิทัศน์, ระบบผู้เชี่ยวชาญ, การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม(ศิรีรัตนา)

19.2. เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์