ภาพเสมือน

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาพเสมือน by Mind Map: ภาพเสมือน

1. 2. ภาพเสมือน เกิดจากรังสีของเสมือนตัดกันทำให้เกิดภาพด้านหน้ากระจกหรือเลนส์ มองเห็นภาพได้โดยไม่ต้องใช้ฉากรับภาพ ภาพมีลักษณะหัวตั้งเหมือนวัตถุ เช่น ภาพเกิดจากแว่นขยาย เป็นต้น

2. ภาพ (image) เกิดจากการตัดกันหรือเสมือนตัดกันของรังสีของแสงสะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

3. 1. ภาพจริง เกิดจากรังสีของแสงตัดกันจริง เกิดด้านหลังกระจกหรือเลนส์ ต้องมีฉากมารับจึงจะมองเห็นภาพ ลักษณะภาพหัวกลับกับวัตถุ มีทั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ เท่ากับวัตถุ และเล็กกว่าวัตถุ ซึ่งขนาดภาพจะสัมพันธ์กับระยะวัตถุ เช่น ภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์ เป็นต้น

4. ความหมายภาพเสมือน

4.1. ภาพที่เกิดจากกระจกนูน กระจกเงาพื้นราบ หรือเลนส์เว้า ลักษณะเป็นภาพหัวตั้ง ใช้จอรับไม่ได้

5. โปรแกรมในการสร้างภาพเสมือน

5.1. Sweet Home 3D

5.1.1. เป็นโปรแกรมออกแบบภายใน ฟรี ที่ช่วยคุณจัดวางเฟอร์นิเจอร์บนแปลนบ้านแบบ 2 มิติ และสามารถสร้างมุมมองแบบ 3 มิติ

6. การใช้งานภาพเสมือนในงานด้านต่าง

6.1. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยการใช้ภาพเสมือน (Virtual Colonoscopy)

7. สื่อการเรียนรู้การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์