วิชาที่ต้องมีตัวผ่าน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิชาที่ต้องมีตัวผ่าน by Mind Map: วิชาที่ต้องมีตัวผ่าน

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3

1.1. 204306 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์

2. หน่วยกิตวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30

2.1. 204398 ฝึกงาน

3. ตามความเห็นชอบของผู้สอน

3.1. 204490 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.2. 204491 การค้นคว้าอิสระ 1

3.2.1. 204499 การค้นคว้าอิสระ 2

4. 204111 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปี1เทอม1

4.1. 204112 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

4.1.1. 204211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

4.1.1.1. 204222 หลักการของระบบฐานข้อมูล

4.1.1.2. 204231 การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

4.1.1.2.1. 204341 ระบบปฎิบัติการ

4.1.1.3. 204251 โครงสร้างข้อมูล

4.1.1.3.1. 204363 ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์

4.1.1.3.2. 204451 การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึ่ม

4.1.1.4. 204315 การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม

5. 206111 แคล 1

5.1. 206112 แคล2

5.1.1. 206325 พีชคณิตเชิงเส้น

5.2. 206281 ดีสครีต

5.2.1. 204452 ทฤษฎีการคำนวณ

5.2.2. 206481 ทฤษฎีกราฟ