شاخص ها و معیارهای ارزیابی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
شاخص ها و معیارهای ارزیابی by Mind Map: شاخص ها و معیارهای ارزیابی

1. شاخص ها و معیارهای سلامت روان در حوزه روانشناختی

1.1. خودآگاهی

1.2. خودکارآمدی

1.3. خودتنظیمی

1.4. خودارزشمندی

1.5. خودشکوفایی

1.6. خودتنظیمی

1.6.1. کنترل هیجان

1.6.2. تاب آوری

1.7. خودارزشمندی (عزت نفس)

1.8. هویت

2. شاخص های و معیارهای سلامت روان در حوزه اجتماعی

2.1. مهارت های اجتماعی

2.2. سازگاری اجتماعی

2.3. آینده نگری

2.4. هوش هیجانی

2.5. وضعیت تحصیلی

2.6. شاخص ها و معیارهای سلامت روان در حوزه فرهنگی

3. شاخص ها و معیارهای سلامت روان در حوزه معنوی

3.1. جهت گیری مذهبی (درونی- بیرونی)

3.2. دین داری

3.3. قرآن و دعا خواندن

3.4. باورهای مذهبی داشتن

3.5. معنا داشتن در زندگی

3.6. خدامحوری

3.7. هوش معنوی

3.8. احساس گناه