GIÁ TRỊ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VẤN ĐỀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GIÁ TRỊ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VẤN ĐỀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN by Mind Map: GIÁ TRỊ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VẤN ĐỀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

1. Các ý kiến chủ quan vô căn cứ

1.1. Phủ nhận tính sáng tạo, cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ mang tính chất giáo điều, rập khuôn

1.2. Khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời

1.3. Nhận định tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên nhân dẫn đến những sai lầm trong quá khứ

2. Khẳng định lại về tư tưởng HCM

2.1. Nội dung cốt lõi gắn liền với chủ trương xã hội

2.2. Những quan điểm xuất phát từ đặc điểm, điều kiện lịch sử Việt Nam và giàu tính hiện thực

2.3. Giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

3. Khẳng định vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc

3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc

3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ là "ảo tưởng"

4. Trách nhiệm của sinh viên

4.1. Về mặt lý luận

4.2. Về mặt thực tiễn

5. Phản bác ý kiến: "Không có tư tưởng HCM"

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản quý giá của dân tộc

5.2. Luận điệu xuyên tạc và phủ nhận về tư tưởng của Hồ Chí Minh

5.3. Chiến lược phòng, đấu tranh và phản bác

5.4. Phản bác ý kiến không có tư tưởng Hồ Chí Minh