Đánh giá trong giáo dục

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đánh giá trong giáo dục by Mind Map: Đánh giá trong giáo dục

1. Phần 1: Khái quát

1.1. Khái niệm

1.1.1. Đo lường

1.1.2. Kiểm tra

1.1.3. Đánh giá

1.2. Vai trò

1.2.1. Động lực

1.2.2. Công cụ

1.2.3. Quản lí

1.3. Chức năng

1.3.1. Chuẩn đoán

1.3.2. Xác nhận

1.3.3. Hỗ trợ

1.3.4. Điều chỉnh

1.4. Loại hình

1.5. Nguyên tắc

1.6. Quy trình

2. Phần 2: Đổi mới

2.1. Triết lý đánh giá

2.1.1. Vì KQHT

2.1.2. Vì HT

2.1.3. Là HT

2.2. Hình thức

2.2.1. Thường xuyên/ Qúa trình

2.2.2. Định kì/ Tổng kết khác

2.3. Quan điểm

2.3.1. ĐG phẩm chất, năng lực

3. Phần 3: Phương pháp + Công cụ

3.1. Phương pháp: Vận dụng

3.1.1. Quan sát

3.1.2. Hỏi đáp

3.1.3. Kiểm tra viết

3.1.4. Sản phẩm

3.1.5. Hồ sơ

3.2. Công cụ: Xây dựng

3.2.1. Câu hỏi

3.2.1.1. TL

3.2.1.2. TN

3.2.2. Bài tập

3.2.3. Đề KT

3.2.4. Bảng kiểm

3.2.5. Phiếu đánh giá theo tiêu chí

3.2.6. Thang đo