กระบวนการวางแผนการสื่อสารตลาด 4P's

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการวางแผนการสื่อสารตลาด 4P's by Mind Map: กระบวนการวางแผนการสื่อสารตลาด 4P's

1. Product

1.1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

1.2. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์

1.3. การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

1.4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์

1.6. ภาพสินค้าต่างๆ

2. Price

2.1. กำหนดราคาตามลูกค้า

2.2. กำหนดราคาตามตลาด

2.3. กำหนดราคาตามต้นทุน+กำไร

2.4. ราคาสินค้า

3. Place

3.1. ช่องทางการจัดจำหน่าย

3.2. การกระจายตัวสินค้า

3.3. ่

4. Promotion

4.1. การโฆษณา

4.2. การขายโดยใช้พนักงานขาย

4.3. การส่งเสริมการขาย

4.4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์

4.5. การตลาดทางตรง

4.6. ลด แลก แจก แถม

5. 4P เป็นแนวความคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์ด้านการตลาดของอเมริกา

6. ที่มา : http://xn--o3caddac5a4af6b3godze10bf.blogspot.com/2007/10/marketing-mix-4ps.html