การวางแผนกลยุทธ์กระบวนการการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ (8P'sStrategy)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวางแผนกลยุทธ์กระบวนการการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ (8P'sStrategy) by Mind Map: การวางแผนกลยุทธ์กระบวนการการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่   (8P'sStrategy)

1. กลยุทธ์ราคา ( Price Strategy ) เป็นการกำหนดว่าเราจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ์ราคาสูงหรือราคาต่ำ สิ่งที่จะต้องตระหนักคือ ราคาทีได้กำหนดไว้นั้นเหมาะสมในการแข่งขัน

1.1. 1.ตั้งราคาตามตลาด ( On going price ) หรือตั้งราคาตามความพอใจ ( Leading price )

1.2. 2. สินค้าจะออกเป็นแบบราคาสูง ( Premium price )

1.3. 3. การตั้งราคาเท่ากันหมด ( One pricing )

1.4. 4. การขยายสายผลิตภัณฑ์ ( Line extension )

1.5. 5. การขยับซื้อสูงขึ้น ( Trading up )

1.6. 6. การใช้กลยุทธ์ด้านขนาด ( Size )

2. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นั้น จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับ

2.1. 1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ( Product attribute )

2.2. 2. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ( Product mix )

2.3. 3. สายผลิตภัณฑ์ ( Product lines )

3. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย ( Place Strategy ) วิธีการจัดจำหน่าย จะต้องพิจารณาถึง

3.1. 1. ช่องทางการจัดจำหน่าย ( Channel of distribution )

3.2. 2. ประเภทของร้านค้า ( Outlets )

3.3. 3. จำนวนคนกลางในช่องทาง ( Number of intermediaries )

3.4. 4. การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าเข้าสู่ตลาด ( Market logistics )

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy )

4.1. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดจะต้องประสานกับแผนการตลาด โดยรวมและควรกำหนดแผนการส่งเสริมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง

5. กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy )

5.1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ และประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ์ มักจะใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหม่หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่

6. กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy)

6.1. พนักงานขายเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยทำให้ยอดขายทะยานไต่ระดับพุ่งสูงขึ้น การขายสินค้าโดยใช้พนักงานถือเป็นศิลปะการขายขั้นสูงที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายๆ พนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถบวกกับประสบการณ์จะมีเทคนิคการจูงใจลูกค้าให้เข้ามาสนใจและนำพาไปสู่ action หรือคือการตัดสินใจซื้อในที่สุด

7. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร( Public Relation Strategy)

7.1. กลยุทธ์ข่าวสารเหมาะกับยุคโลกไร้พรมแดนอย่างในปัจจุบัน การสื่อสารคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ประตูความสำเร็จ เพราะสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองและชนบทถูกแวดล้อมไปด้วยสื่อต่างๆ มากมาย การใช้กลยุทธ์ข่าวสารเข้ามาเป็นทัพเสริมอีกแรงหนึ่งจะช่วยอำนวยผลในเรื่องภาพลักษณ์และเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย

8. กลยุทธ์การใช้พลัง (Power Strategy)

8.1. พลังในที่นี้หมายถึงอำนาจในการต่อรองและควบคุม ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการเนรมิตให้เกิดขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นและขาดเสียไม่ได้ในองค์ประกอบ P ส่วนสุดท้ายนี้เพราะอำนาจต่อรองจะเป็นพลังพิเศษ ที่นำมาใช้ต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้า ให้บริษัทได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามกรอบได้อย่างลงตัว