กลยุทธ์ 5 P

Create a checklist for your next festival and add your favorite bands and their stages

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลยุทธ์ 5 P by Mind Map: กลยุทธ์  5 P

1. P1 Product

1.1. สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ผู้ประกอบการควรต้องคำนึงถึงสำหรับธุรกิจคือ เนื้องานและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยคุณสมบัติในที่นี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างและนำความแปลกใหม่มาสู่ผู้บริโภคในทุกด้าน ไม่ซ้ำกับของเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาด

2. P2 Potential maket

2.1. ผู้ประกอบการต้องดูความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เสียก่อนว่ามีโอกาสการต่อสู้และสร้างส่วนแบ่งได้มากขนาดไหน ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าจากการลงทุนและลงเล่นในตลาดดังกล่าวว่าจะให้ผลตอบรับกลับมาในทิศทางและอันดับที่น่าพอใจหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากศักยภาพของตลาดและการเติบโตของเศรษฐกิจ

3. P4 Plan

3.1. Layers

3.1.1. T-shirt

3.1.2. Hoodie

3.1.3. Light Jacket

3.2. Waterproof

3.3. Headgear

3.4. Sunscreen

4. P3 Point in time

4.1. สินค้าต้องมาถูกที่ ถูกเวลา ถูกจังหวะ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นผลิตภัณฑ์สินค้าชนิดใหม่จะปราศจากประโยชน์ใดๆ ในสายตาผู้บริโภคเลยหากมันไม่เป็นที่ต้องการขณะเวลานั้น อันเป็นผลมาจากการลงตลาดผิดเวลานั่นเอง

5. P5 Promotion

5.1. "โปรโมชั่น" ซึ่งมีส่วนจูงใจและช่วยต่อยอดให้กับธุรกิจ โดยอาวุธที่ถือเป็นจุดเด่นของโปรโมชั่นคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการเพื่อกระจายข่าวสารส่งต่อไปยังผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเร่งการตอบสนองของผู้บริโภคให้มากขึ้นได้ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ การลดราคา การแถมสินค้า เป็นต้น เพื่อช่วยให้การทำโปรโมชั่นตามแผนงานประสบความสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น

6. P4 Plan

6.1. การวางแผนการดำเนินงานที่ดีจะต้องมีมาตรการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เพรียบพร้อมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การหาแหล่งเงินทุน การประเมินและวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารจัดการระบบขององค์กร และการวางแผนการตลาด ซึ่งการวางแผนงานที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินงานได้มากกว่า 50%

7. นางสาว ภัทรวรรณ ล้วนเจริญ รหัส55523315043 เลขที่3 AD 02