HÌNH THỨC QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC

!!!

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÌNH THỨC QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC by Mind Map: HÌNH THỨC QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC

1. Thực hiện hoạt động mang tính chất pháp lí khác

1.1. Tiến hành khi phát sinh những điều kiện tương ứng được định trước trong QPPL nhưng không cần ban hành VB

1.1.1. Ví dụ: AD các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa VPHC,đăng kí khai sinh, khai tử, lập cấp một số giấy tờ: biên lai VPHC, giấy lái xe,công chứng

1.2. Ra đời VB

1.2.1. QPPL

1.2.2. ADPL

2. Ban hành VBQPPL

2.1. Ra đời một văn bản nó chứa đựng quyền và nghĩa vụ của các chủ thể

2.1.1. Chủ thể: Hầu hết các cơ quan QLNN, các cá nhân có thẩm quyền

2.1.1.1. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của QLNN hoặc cơ quan HC cấp trên

3. Ban hành VBAPQPPL

3.1. AD 1 hay nhiều QPPL vào một trường hợp cụ thể,những điều kiện cụ thể

3.2. VB

3.2.1. Chấp hành Pl

3.2.2. Bảo vệ PL

4. AD những biện pháp tổ chức trực tiếp

4.1. Hoạt động tổ chức BMHCNN

4.1.1. Đảm bảo sự kết hợp đúng đắn giữa tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách

4.1.1.1. Chuẩn bị tiến hành các cuộc hop, hội nghị

4.1.2. Phân công nhiệm vụ giữa các bộ phận

4.1.2.1. Tổ chức thi đua,tổng kết,phổ biến kinh nghiệm

4.2. Tổ chức phi NN và CD

4.2.1. Động viên các tổ chức, cá nhân tham gia hội hoạt động của NN

4.2.1.1. Phối hợp hoạt động giữa các CQNN và tổ chức XH

4.2.1.1.1. Giải thích ND và mục đích của các quyết định pháp lí

4.2.2. Hoạt động quần chúng

5. Thực hiện những tác động về nghiệp vụ - kĩ thuật

5.1. Là hoạt động sử dụng kiến thức nghiệp vụ vào QLHCNN

5.1.1. Ví dụ

5.1.1.1. Báo cáo

5.1.1.2. Chuẩn bị VB

5.1.1.3. Tài liệu hội họp