Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Професійне становлення особистості студента by Mind Map: Професійне становлення особистості студента
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Професійне становлення особистості студента

Професіоналізація особистості як новоутворення студентського віку

Напрями професіоналізації

Самосвідомість. Зміни, що пов’язані з професійною діяльністю

Чинники та механізми формування Я-концепції майбутнього фахівця

Чинники формування Я-концепції

Механізми формування Я-концепції

Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності

Кваліфікаційна характеристика фахівця

Професійна культура фахівця

Роль самовиховання у професійному зростанні студента

Професійне самовдосконалення студента

Становлення особистості майбутнього фахівця в умовах його навчання у вищому навчальному закладі

Соціалізація особистості майбутнього фахівця є багатоаспектним явищем і детермінована низкою соціокультурних чинників: ментально-духовна атмосфера сімейно-родинного середовища; особливості попереднього освітньо-виховного простору; організація навчального процесу у вищому навчальному заклад

Упродовж навчання відбуваються суттєві зміни у структурі самосвідомості студента: завершується процес професійного самовизначення, що відображається у змісті та структурі його «Я-концепції». На основі усвідомленої професійної моделі формується «Я-ідеальне» майбутнього фахівця

Вдосконалюються, набувають «професійного характеру» психічні процеси і стани, збагачується життєвий і професійний досвід, розвиваються необхідні професійні здібності

Підвищуються почуття обов’язку й відповідальності, самостійність і самоконтроль, стають виразнішими індивідуальний стиль і життєва позиція студента

Зростає рівень домагань студента у сфері майбутньої професії, формуються мотиви професійного самоствердження і самореалізації; підвищується роль самоосвіти й самовиховання у професійному становленні.

Показником ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі педагогічного спрямування є соціальна, духовна й професійна зрілість особистості студента, цілісність і стійкість його «Я», психологічна готовність випускника до реалізації професійно-педагогічних функцій