Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Erityisopetusta säätelevät lait ja asetukset by Mind Map: Erityisopetusta  säätelevät lait ja  asetukset
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Erityisopetusta säätelevät lait ja asetukset

Koulutukseen liittyvät lait

Suomen perustuslaki L731/1999

Yhdenvertaisuuslaki L635/1998, L1072/2005

Hallintolaki 6.6.2003/434

Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta 15.5.2003/357

Henkilötietolaki L523/1999

Laki yksityisyyden suojasta L 759/2004

Laki yksityisyyden suojasta L 759/2006

Työturvallisuuslaki L 738/1999

HE 107/2009<br/>Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus - ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esimerkiksi seuraavat OPM:n määräykset: nro 32/011/2005, nro 28/011/2004, nro 5/011/2007, 35/011/2009

Oppilashuoltoon ja opiskelijan ohjaukseen liittyvät lait

Kansanterveyslaki 28.1.1972/66

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista L 380/1987

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista A 759/1983

Laki vammaisille opiskelijoille järjestetyistä palveluista ja tukitoimista L479/2003

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519

Asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta A 1161/1991

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä L 497/2003

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

Mielenterveyslaki L 1116/1990

Mielenterveysasetus A1247/1990

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Liikuntalaki 18.12.1998/1054

Liikunta-asetus 18.12.1998/1055

Laki terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 31.10.2008/668