Erityisopetusta säätelevät lait ja asetukset

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Erityisopetusta säätelevät lait ja asetukset by Mind Map: Erityisopetusta  säätelevät lait ja  asetukset

1. Koulutukseen liittyvät lait

1.1. Suomen perustuslaki L731/1999

1.2. Yhdenvertaisuuslaki L635/1998, L1072/2005

1.3. Hallintolaki 6.6.2003/434

1.4. Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630

1.4.1. 1.Luku,3§: Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää valmentavaa opetusta

1.4.2. 1.luku,5§: Koulutuksen tavoitteet kohdassa ammattitaidon hankkimisen lisäksi.

1.5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631

1.6. Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta 15.5.2003/357

1.7. Henkilötietolaki L523/1999

1.8. Laki yksityisyyden suojasta L 759/2004

1.9. Laki yksityisyyden suojasta L 759/2006

1.10. Työturvallisuuslaki L 738/1999

1.11. HE 107/2009<br/>Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus - ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

1.12. Esimerkiksi seuraavat OPM:n määräykset: nro 32/011/2005, nro 28/011/2004, nro 5/011/2007, 35/011/2009

2. Oppilashuoltoon ja opiskelijan ohjaukseen liittyvät lait

2.1. Kansanterveyslaki 28.1.1972/66

2.2. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista L 380/1987

2.3. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista A 759/1983

2.4. Laki vammaisille opiskelijoille järjestetyistä palveluista ja tukitoimista L479/2003

2.5. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519

2.6. Asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta A 1161/1991

2.7. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä L 497/2003

2.8. Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

2.9. Mielenterveyslaki L 1116/1990

2.10. Mielenterveysasetus A1247/1990

2.11. Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

2.12. Liikuntalaki 18.12.1998/1054

2.13. Liikunta-asetus 18.12.1998/1055

2.14. Laki terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 31.10.2008/668