เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงกับโลกครั้งใหญ่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต หรือ กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี สารสนเทศมีผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางการดาเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและอื่นๆ

2. ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. ความหมาย

2.1.1. สารสนเทศ

2.1.1.1. ข้อมูลข่าวสาร

2.1.1.2. ความรู้ต่างๆ

2.1.1.3. ที่ได้รับการสรุป คานวณ จัดเรียง หรือประมวล

2.1.1.4. ข้อความรู้ เพื่อนามาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ

2.1.2. เทคโนโลยี

2.1.2.1. การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้

2.2. ความสำคัญ

2.2.1. การสื่อสารถือเป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

2.2.2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์

2.2.3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง

2.2.4. เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจานวนการใช้ที่สูงขึ้น

2.2.5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก

2.2.6. ทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการดาเนินการระยะยาวขึ้น

3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

3.1. 1. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Learning environment)

3.2. 2. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning)

3.3. 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

3.4. 4. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

3.5. 5. แผนการจัดการเรียนรู้