Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
by Mind Map: ภ

1. เครื่องมือ

1.1. เป้าหมาย

1.1.1. : เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ผู้คนหันมาสนใจให้การช่วยเหลือผู้ป่วยข้างถนน

1.1.2. : เพื่อให้ผู้รับสารรู้สึกซึ้ง ดราม่า

1.1.2.1. ไม่ถึงกับร้องไห้

1.2. สร้างเพื่อนำเสนอเรื่อง ผู้ป่วยข้างถนน

1.2.1. ตีแผ่ความจริง

1.2.2. รณรงค์

1.2.3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้รับชม

1.3. ภาพที่อยากให้เห็นในเรื่อง

1.3.1. สังคมเมืองที่วุ่นวายเต็มไปด้วยปัญหา

1.3.1.1. ปัญหาแบบไหนดี ครอบครัว การแข่งขัน

1.3.1.2. รถติด

1.3.1.3. ผู้คนเร่งรีบเดิน

1.3.1.4. ขอทาน ผู้ป่วย รีวิวผ่านๆ

1.3.2. ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย

1.3.2.1. ข้างป้ายรถเมล์

1.3.2.2. ข้างถังขยะ

1.3.2.3. หมาขี้เรื้อนเดินผ่าน

1.3.2.4. สัมภาษณ์ป้ากวาดถนน / คนขายน้ำ / คนแถวนั้น

1.3.2.5. ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

1.3.2.6. การดำรงชีวิตประจำวัน

1.3.3. ผู้คนรังเกียจ

1.3.3.1. คำพูด

1.3.3.2. การกระทำ สายตา

1.3.4. อาการเจ็บป่วย

1.3.4.1. ทางจิต

1.3.4.2. ทางกาย

1.3.5. วิธีการรักษา

1.3.5.1. เมื่อเจ็บป่วยทำอย่างไร

1.3.5.2. หลังคาแดง

1.3.5.3. มูลนิธิกระจกเงา

1.3.5.4. ความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ของคนรอบข้าง

1.3.5.5. ครอบครัวผู้ป่วย

1.3.6. สะท้อนเสียงจากผู้ป่วย

1.3.6.1. สาเหตุที่ออกมาอยู่ข้างถนน

1.3.6.2. รู้สึกอย่างไรกับชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้

1.3.6.3. ต้องการจะฝากอะไรบอกกับสังคมไทยปัจจุบัน

1.4. กลุ่มเป้าหมาย

1.4.1. 1.เพศ 2.ช่วงอายุ 3.ข้อมูลส่วนขยาย

1.4.1.1. ควรสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการผลิตงาน

1.4.1.2. เช่น ชาย-หญิง อายุ25-45ปี เป็นคนสนใจเทคโนโลยี

1.4.1.3. ถ้ามีเป้าหมายเชิงพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมายต้องมีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์

1.4.1.3.1. พฤติกรรมเคยพบเห็นผู้ป่วยข้างถนนแต่ไม่ได้สนใจ

1.4.1.3.2. เคยคิดจะช่วยเหลือผู้ป่วย แต่ไม่ทราบขั้นตอน

1.4.1.3.3. กลัว /รังเกียจผู้ป่วย

1.4.2. กลุ่มตัวอย่าง

1.4.2.1. สุ่มอย่างง่าย

1.4.3. สารคดีผู้ป่วย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาย-หญิง อายุ20-45 ปี เป็นบุคคลผผู้เคยพบเห็นผู้ป่วยข้างถนน

1.4.3.1. เคยเห็นแต่ไม่เคยช่วย / ไม่รู้จะช่วยยังไง

1.4.3.2. เห็นจนชินชา ไม่สนใจ

1.4.3.3. วัยกลางคนจริงๆคือ 25-45ปี

1.5. เอาสิ่งที่สร้างนี้ไปหา

1.5.1. คุณภาพ

1.5.1.1. ได้จากการตรวจของผู้เชียวชาญ 3-5 คน

1.5.1.1.1. พี่เอ๋ หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธกระจกเงา [ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา]

1.5.1.1.2. พี่จี หัวหน้าโครงการฝ่ายผลิตสื่อ [ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อ]

1.5.1.1.3. นริศ หิรัญอ่อน (พี่บอม) ฝ่ายตัดต่อวีดีโอบ.เด็กดี [ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตัดต่อ]

1.5.1.1.4. (พี่บอย) ฝ่ายถ่ายภาพและวีดีโอบ.เด็กดี [ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการถ่ายทำ]

1.5.1.1.5. (พี่ธัญ) สอนตอนปี2 [ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อ]

1.5.2. ความพึงพอใจ

1.5.2.1. ได้จากกลุ่มเป้าหมาย

1.5.2.2. ผู้จัดทำมีความพึงพอใจ 555+