Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

LEDELSE by Mind Map: LEDELSE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

LEDELSE

TRANSFORMASJONSLEDELSE (TFL)

DE 4 I`ENE

IDEALISERT INNFLYTELSE, Rollemodel, Beundring, respekt, tillit, Identifikasjon, Målrettede og pålitelige, Høy moralsk standard

Inspirerende motivasjon, Inspirere, motivere, God lagånd, Entusiasme, optimisme, Demokratisk samspill, Kommunikasjon om hva som forventes

INTELLEKTUELL STIMULERING, Gir utfordringer, Selvstendig arbeid, Oppfordrer til nye, kreative løsninger, Ingen offentlig kritikk av feil, Nye idèer kritseres ikke for avvik

INDIVIDUELL OPPMERKSOMHET, Individuell anerkjennelse, Ivaretar enkeltes behov, Samspill leder-medarbeider personlig, Varierer belønning etter individuelle behov, Delegerer arbeidsoppgaver

MLQ

MLQ er mest brukte og anerkjente måling av TFL

Andre måter å måle TFL, Dagbøker, Intervjer, Observasjonsmetoder, Alternative blyant og papir målinger

5 KOMPETANSER SOM MÅ BLI LÆRT

Kritisk evaluering og evne til å avdekke problemer

Kunne forutse

Kommunikasjonsevner for å formidle en visjon

Imponerende lederskap

Hvordan og når bemyndige underordnede

FORSKNING

34% av lederforskning de siste 10 årene er om TFL

Studier fra alle verdensdeler (minus Antarktis)

Omfatter alle bransjer, kultur og kjønn

Mer enn 1400 studier

Viktigste funn, Ledere vurdert til å være bedre og foretrukne, Bedre øko. resultat også etter to år, Beveger seg bort fra karismatiske og over tl TFL gjennom de fire i`ene

BERNHARD M. BASS

TRANSAKSJONSLEDELSE (TAL)

Basert på kontrakter som regulerer relasjonene

Jobb kontraktene er skriftlige, fulgt opp av regler, erklærnger, arbeidsvilkår, goder og disiplinære koder

Betinget belønning etter innsats

LEDELSE VED UNNTAK - AKTIV: Følger med og leter etter avvikf ra regler og rutiner, korrigerer avvik

LEDELSE VED UNNTAK - PASSIV: Griper kun inn i sitasjoner dersom regler ikke blir fulgt

Laissez-faire: Unngår ansvar, unngår å ta avgjørelser

KONSTRUKTIVE TRANSAKSJONER

IKKE LEDELSE

LA DE SKURE

MOTIVASJON

AKTIVERING

RETNING

OPPRETTHOLDELSE

INTENSITET

BIO, PSYK, OG SOS. FAKTORER

BYGGE MOTIVASJON

OPPMERKSOMHET, VERBAL OG NON VERBAL

ØK ANTALL OG KVALITETEN PÅ TILBAKEMELDINGER

FEIRINGER, SYMBOLSK, trenger ikke være dyrt

VIS OG VÆR ROLLEMODELL FOR GLEDEN AV Å LÆRE

UTVIKLE RELASJONER

HØY BEHOVSDEKNING/HØY RELEVANS

VALG OG KREATIVITET

VIS GLEDEN AV Å LÆRE VIDERE

OPTIMALT MILJØ

DEMOTIVERING

FREMMES AV KONTROLL OG MANIPULASJON

UFULLSTENDIG ELLER VAG FEEDBACK

RASISME, SEXISME EL FORDOMMER

INKONSISTENT POLITIKK ELLER BEGRENSEDE LÆRINGSSTILER

SARKASME, HOLDE FOLK NEDE, KRITIKK

KJEDELIGE PRESENTASJONER UTEN VARIASJON

BELØNNINGSSYSTEMER

LÆRING I BARE EN EL TO MULTIPLE INTELLIGENSER

SYSTEMER SOM BEGRENSER PERSONLIG MÅLOPPNÅELSE

ANSVARLIGHET UTEN AUTORITET

BELØNNING

ER EN KOMPENSASJON ELLER KONSEKVENS

1) forutsigbar, dersom denne ikke er tilstede er det en feiring, ingen belønning (eks spontan fest, gavekort etc)

2) har en markedsverdi, dersom denne ikke er til stede er det en oppmerksomhet (smil, klem, diplom), ingen belønning

BELØNNING KAN VIRKE VED ØNSKE OM MIDL. Å FÅ FOLK TIL Å ADLYDE, STILLE OPP OG GJØRE EN ORDRE

VIRKER IKKE VED MÅL OM Å OPPNÅ DETTE:

YTELSE OVER LANG ID

SELVGÅENDE I EGEN LÆRING

UTVIKLE VERDIER OM Å TA VARE PÅ, RESPEKTERE, VÆRE VENNLIG

UTVIKLE KREATIVITET OG AVANSERTE TENKEMÅTER

ÆRLIGHET, INTEGRITETOG SELVSIKKERHET

INDRE DRIV OG INDRE MOTIVASJON

Kohn, Punished by Rewards

LÆRING

HJERNEN

HUKOMMELSE, Eksplisitt, Korttidshukommelsen (5-20 sek), Arbeidshukommelsen (3-4 tema), Implisitt, Prosedyrer (sykling), Refleksiv (håndhilse); automatisk, ikke-bevisst læring

5 STADIER FOR OPTIMAL LÆRING

FORBEREDELSE

HVA ER NYTT OG HVORDAN KAN DET BRUKES? LÆRING ER PROSESS

GÅ I DYBDEN, LÆR DETALJENE

DANNING AV HUKOMMELSE, Avslapning, Assosiasjoner, koding av det som er lært, New node

FUNKSJONELL INTEGRASJON, Utvidet og videre bruk av læringen

OMGIVELSENES PÅVIRKNING PÅ LÆRING

Eks, sitte muligheter, musikke, farger, planter, belysning, lukter, oversikt

5 GR.LEGGENDE MOMENTER TIL GOD FORMIDLING

ENGASJER 2-5 MIN. FANG DELTAGERNES OPPMERKSOMHET

RAMMEN, MINDRE ENN 1 MIN., Hvorfor er jeg her?, Hva kan jeg forvente å lære?, På hvilken måte er denne info. viktig for meg? What`s in it for me?, Hvordan vil denne kunnskapen være nyttig for meg personlig eller yrkesmessig?

GÅ IGJENNOM 5-30 MIN., Introduseres nøkkelpunkter i treningen, gjennom involvering.

OPPSUMMERE, Få frem høydepunktene, guide deltakerne gjennom en klar forståelse av innholdet

REFLEKSJON, Personlig eksempel eller en metafor for å illustrere temaet i en virkelig sammenheng. Få deltagerne til å se innholdet i en større sammenheng.

BYGGE OPP UNDERVISNINGEN

LÆR MED FOLK, IKKE TIL FOLK

OPPMERKSOMHET LEDER TIL VALG, Gi deltagerne mulighet til å bruke hodet for å gjøre egne og gode beslutninger

LÆRING+GLEDE=HUKOMMELSE

ANVENDELSE ER ALT, Vi trenger ny kunnskap anvendbar for vår egen unike situasjon

HISTORIE ER BRA, vits, personlige erfaringer, eventyr, yrkeshistorie, metafor

INVOLVER FØLELSER I LÆRINGSPROSESSEN, Etablere nye, postive og produktive ritualer eks musikk, håndhilse, fanfare, "high five", Etabler en tone av teamwork med klasseritualer som temanavn, hilsner, gester, leker etc, Følelser binder læringen sammen, Følelser hjelper oss til å bestemme hva som er virkelig og hva vi tror og føler på, Følelser aktiverer langtidshukommelsen, Følelser hjelper oss til å gjøre raskere beslutninger ved bruk av underbevissthet og magefølelse, Følelser hjelper oss å lage bedre kvalitetsbeslutninger gjennom å engasjere våre verdier

STRESS OG TRUSLER

POSITIVT STRESS, Ønske om å løse et konkret problem, Har evne til å løse problemet, En viss følelse av kontroll av situasjonen, Nok pause mellom utfordringene, Oppgaven er løselig

NEGATIVT STRESS, Konfronteres med et problem vi ikke ønsker å løse, Ser ikke løsn. på problemet, Mangler ressurser, Følelse av stor risiko, Har liten el ingen kontroll over situasjonen, Opplever gjentatte situasjoner med forlenget stress

DEN BEKYMREDE STUDENT (ikke bra for læring)

DEN BEKYMREDE HJERNE (bl.a. nedsatte kognitive ferdigheter og immunforsvar)

LÆRT HJELPELØSHET

Bryr seg ikke om hva som skjer

Gir opp fort eller saboterer