Sơ đồ tư duy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sơ đồ tư duy by Mind Map: Sơ đồ tư duy

1. √a = x ( a ≥ 0 ) <=> x ≥ 0 <=> a = √x

2. Với mọi số a và b không âm, ta có: a < b <=> √a < √b

3. √a xác định khi a ≥ 0

4. a ≥ 0 => √a² = | a | = a khi a ≥ 0 = -a khi a < 0

5. a,b ≥ 0 => √ab = √a.√b

6. a ≥ 0, b > 0 =>

7. Công thức giải phương trình

8. √a = b ( a ≥ 0 ) b ≥ 0 a = b²

9. √a = √b ( a ≥ 0 ) b ≥ 0 a = b

10. | a | = b ( a ≥ 0 ) b ≥ 0 a = b hay a = - b

11. | a | = | b | (a ≥ 0 ) a = b hay a = - b

12. Với a ≥ 0, b > 0, ta có: √a²b = |a|√b

13. Với a ≥ 0, b ≥ 0, thì: a√b = √a²b

14. Với a < 0, b ≥ 0 thì: a√a = -√a²b

15. Với b > 0, ta có:

16. Với a ≥ 0, b ≥ 0, a ≠ 0, ta có:

17. Với a ≥ 0, b ≥ 0, a ≠ 0, ta có: