ของแข็ง

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ของแข็ง by Mind Map: ของแข็ง

1. การจัดเรียงอนุภาค

1.1. โครงสร้างกำมะถัน

1.1.1. กำมะถันรอมบิก

1.1.2. กำมะถันมอนอคลินิก

1.2. โครงสร้างคาร์บอน

1.2.1. เพชร

1.2.2. แกรไฟต์

1.2.3. ฟลูเลอรีน

1.3. โครงสร้างฟอสฟอรัส

1.3.1. ฟอสฟอรัสขาว

1.3.2. ฟอสฟอรัสแดง

1.3.3. ฟอสฟอรัสดำ

2. การเปลี่ยนสถานะ

2.1. การหลอมเหลว

2.2. การระเหิด

3. ชนิดผลึก

3.1. ผลึกโมเลกุล

3.2. ผลึกไอออนิก

3.3. ผลึกโคเวเลนต์ผลึกโครงร่างตาข่าย

3.4. ผลึกโลหะ

4. สมบัติทั่วไป

4.1. รูปร่างคงที่แน่นอน

4.2. อนุภาคเรียงชิดติดกัน

4.3. สามารถดึงตีเป็นเส้นได้

4.4. นำความร้อนและนำไฟฟ้าได้