Класификације ИС

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Класификације ИС by Mind Map: Класификације ИС

1. Према функционалној области

1.1. рачуноводствени ИС

1.2. финансијски ИС

1.3. производни ИС

1.4. маркетиншки ИС

1.5. ИС управљања људским ресурсима

2. Према организационој структури

2.1. Одељенски ИС

2.2. Организациони (за целу фирму)

2.3. Међуорганизациони

3. Према типу подршке

3.1. Системи за обраду трансакција

3.1.1. TPS

3.2. Управљачки ИС

3.2.1. MIS

3.3. Системи управљања знањем

3.3.1. KMS

3.4. Системи аутоматизације канцеларијског пословања

3.4.1. OAS

3.5. системи подршке одлучивању

3.5.1. DSS

3.6. Извршни ИС

3.6.1. EIS

3.7. Системии подршке групама

3.7.1. GSS

3.8. Интелигентни и експертски системи

4. Према архитектури система

4.1. систем базиран на централном рачунару

4.1.1. Mainframe

4.2. самосталан лични рачунар

4.2.1. Stand-alone

4.3. умрежени рачунарски систем

4.3.1. Distributed

5. према активностима које подржавају

5.1. Стратешки ИС

5.2. Тактички ИС

5.3. Оперативни ИС