My Task List

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My Task List by Mind Map: My Task List

1. Freelance

1.1. Skin Laptop

1.1.1. Thương hiệu

1.1.2. Design bao bì, namecard online

1.1.3. Collec thêm mẫu

1.1.4. logo

1.2. Photographer

1.2.1. Chụp hình chân dung

1.2.2. Chụp hình sản phẩm

1.3. Design layout

2. My work

2.1. Nghiên cứu và cut HTML

2.2. Grafic Design

2.3. Web Design

3. Photography

3.1. Nghiên cứu stylis

3.2. Chụp Macro

3.3. Chụp chân dung và tĩnh vật

4. My portfolio

4.1. Graphic design

4.2. web design

4.3. Photography