Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bank Gateway_Napas by Mind Map: Bank Gateway_Napas

1. Liên kết thẻ

1.1. Thêm liên kết thành công

1.1.1. Liên kết thẻ từ màn Home

1.1.2. Liên kết thẻ từ màn Nạp tiền

1.1.3. Liên kết thẻ từ màn rút tiền

1.1.4. Liên kết thẻ từ màn thanh toán

1.1.5. Liên kết thẻ từ màn quản lý thẻ/ tài khoản

1.2. Thêm liên kết thất bại

1.2.1. Nhập thẻ đã liên kết với 1 account ví Gpay trước đó

1.2.1.1. Hiển thị thông báo lỗi

1.2.2. Nhập sai thông tin cá nhân

1.2.2.1. Vẫn chuyển sang màn hình Nhập thông tin thẻ STB nhưng sau khi hoàn thành thì hiển thị thông báo lỗi

1.2.3. Nhập sai thông tin thẻ

1.2.3.1. Hiển thị thông báo: Số thẻ không tồn tại. Vui lòng thử lại với số thẻ khác. Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng thử lại

1.2.4. Nhập sai thông tin thẻ 3 lần liên tiếp

1.2.4.1. Hiển thị thông báo liên kết thất bại

1.2.5. Nhập sai mã OTP

1.2.5.1. Hiển thị thông báo lỗi

1.2.6. Nhập sai mã OTP 3 lần liên tiếp

1.2.6.1. Hiển thị thông báo liên kết thất bại

1.2.7. Nhập thẻ bị khóa

1.2.7.1. Hiển thị thông báo: Thẻ đã bị khóa

1.2.8. Nhập thẻ chưa đăng ký giao dịch trực tuyến

1.2.8.1. Hiển thị thông báo: Thẻ chưa đăng ký giao dịch trực tuyến

1.2.9. Nhập thẻ đã hết hạn

1.2.9.1. Hiển thị thông báo: Thẻ đã hết hạn

1.2.10. Nhập thẻ không hỗ trợ

1.2.10.1. Hiển thị thông báo: Thẻ không hỗ trợ

1.2.11. Số điện thoại đăng ký Ví chưa đăng ký tại Ngân hàng

1.2.11.1. Hiển thị thông báo số điện thoại chưa đăng ký dịch vụ tại Ngân hàng

1.2.12. Lỗi kết nối mạng/Lỗi bên ngân hàng

1.2.12.1. Hiển thị thông báo: Liên kết thất bại

2. Rút tiền từ ví về qua Napas

2.1. Rút tiền thành công

2.2. Rút tiền thất bại

2.2.1. Số dư ví không đủ

2.2.1.1. Hiển thị bottomsheet số dư ví không đủ

2.2.2. Nhập sai mã pin

2.2.3. Rút tiền không đúng hạn mức

3. Nạp tiền vào ví qua Napas

3.1. Nạp tiền thành công

3.1.1. Nap tiền từ màn Home

3.1.1.1. Hiển thị giao dịch nạp thành công, user được cộng tiền vào ví, giao dịch được ghi nhận trong lịch sử giao dịch, cms và db

3.1.2. TH giao dịch không có phí

3.1.2.1. 1. Hiển thị thông báo giao dịch thành công 2. Cộng tiền vào ví cho User, và trừ số tiền tương ứng ở Bank 3. Lưu lịch sử giao dịch trên App và CMS. Trên CMS có giao dịch định khoản

3.1.3. TH giao dịch có phí

3.1.3.1. 1. Hiển thị thông báo giao dịch thành công 2. Cộng tiền vào ví cho User, trừ tiền đã bao gồm phí ở bank 3. Lưu lịch sử giao dịch trên App và CMS. Trên CMS có giao dịch định khoản

3.2. Nạp tiền thất bại

3.2.1. Số dư Bank không đủ

3.2.1.1. Hiển thị thông báo số dư bank không đủ để thực hiện giao dịch

3.2.2. Nhập sai mã otp

3.2.2.1. Hiển thị thông báo nhập sai mã otp

3.2.3. Nạp tiền không đúng hạn mức

3.2.3.1. Hiển thị thông báo hạn mức của 1 giao dịch

3.2.4. Thẻ ATM của khách hàng đã bị khóa

3.2.4.1. Hiển thị thông báo Thẻ đã bị khóa

3.2.5. Nhập sai mã OTP 3 lần liên tiếp

3.2.5.1. Hiển thị màn hình Giao dịch không thành công

3.2.6. Lỗi kết nối mạng/Lỗi bên ngân hàng

3.2.6.1. Hiển thị thông báo có lỗi xảy ra

4. Hủy liên kết thẻ Napas

4.1. Hủy liên kết thành công

4.1.1. TH hủy thẻ liên kết khi trong ví không có tiền

4.1.1.1. 1. Hiển thị thông báo Hủy liên kết thành công 2. Thẻ đã hủy liên kết không hiển thị tại màn hình Danh sách thẻ/ tài khoản 3. Trên DB Bảng link cập nhật trạng thái Cancel 4. Trên CMS không hiển thị ngân hàng đã bị Hủy

4.1.2. TH Hủy thẻ liên kết khi trong ví còn tiền

4.1.2.1. 1. Hiển thị thông báo Hủy liên kết thành công 2. Thẻ đã hủy liên kết không hiển thị tại màn hình Danh sách thẻ/ tài khoản 3. Trên DB Bảng link cập nhật trạng thái Cancel 4. Trên CMS không hiển thị ngân hàng đã bị Hủy 5. Tiền trong ví của User vẫn giữ nguyên, User có thể dùng tiền đó để thực hiện giao dịch thanh toán, và chuyển tiền

4.2. Hủy liên kết thất bại

4.2.1. Thẻ không còn active

4.2.1.1. Hiển thị thông báo Hủy liên kết thất bại do thẻ không còn active

4.2.2. Thẻ đang liên quan tới 1 giao dịch chưa hoàn thành

4.2.2.1. Hiển thị thông báo Hủy liên kết thất bại do thẻ đang liên quan tới giao dịch khác

4.2.3. Lỗi hệ thống

4.2.3.1. Hiển thị thông báo Hủy liên kết thất bại

5. Chuyển tiền từ Ví tới tài khoản ngân hàng

5.1. Chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng thành công

5.1.1. Chuyển đến số tài khoản đã lưu

5.1.1.1. -Thực hiện chuyển tiền thành công +Số tiền trong ví bị trừ +Giao dịch được ghi nhận trong lịch sử giao dịch và trên cms là thành công

5.1.2. Chuyển đến số tài khoản chưa lưu

5.1.2.1. -Thực hiện chuyển tiền thành công +Số tiền trong ví bị trừ +Giao dịch được ghi nhận trong lịch sử giao dịch và trên cms là thành công

5.1.3. Người chuyển tiền đã từng liên kết thẻ và số dư ví >0

5.1.3.1. -Thực hiện chuyển tiền thành công +Số tiền trong ví bị trừ +Giao dịch được ghi nhận trong lịch sử giao dịch và trên cms là thành công

5.2. Chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng thất bại

5.2.1. Người chuyển tiền chưa liên kết thẻ

5.2.1.1. Hiển thị MH liên kết thẻ

5.2.2. Số tiền chuyển dưới hạn mức tối thiểu

5.2.2.1. Thông báo lỗi hiển thị số tiền tối thiểu của giao dịch

5.2.3. Số tiền chuyển quá hạn mức tối đa

5.2.3.1. Thông báo lỗi hiển thị số tiền tối thiểu của giao dịch

5.2.4. Thông báo lỗi hiển thị số tiền tối đa của giao dịch

5.2.4.1. Thông báo lỗi hiển thị số tiền tối đa của giao dịch

5.2.5. Số dư Ví User không đủ

5.2.5.1. HIển thị bottom sheet thông báo số dư ví không đủ

5.2.6. Nhập sai số tài khoản người nhận

5.2.6.1. Hiển thị thông báo lỗi số tài khoản không đúng

5.2.7. Số tài khoản người nhận đang bị khóa

5.2.7.1. Hiển thị thông báo lỗi số tài khoản người nhận đã bị khóa

5.2.8. Nhập sai mã PIN

5.2.8.1. Hiển thị thông báo lỗi "Mã pin không đúng"

5.2.9. Nhập thông tin khác với ngân hàng đã chọn

5.2.9.1. Hiển thị thông báo lỗi số tài khoản không đúng