Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Luồng Quy trình VKTD by Mind Map: Luồng Quy trình VKTD

1. Phân quyền User

1.1. Thiết lập quyền

1.2. Check quyền truy cập

2. Tạo user

2.1. Tạo thủ công

2.2. Tạo import

3. Tích hợp RPA đăng ký TSBĐ

3.1. Tra cứu thông tin-> Đăng ký GDBĐ -> Thành công

3.2. Tra cứu thông tin -> Xóa đăng ký .> Tra cứu thông tin lại -> Đăng ký GDBĐ -> Thành công

3.3. Tra cứu thông tin-> Đăng ký GDBĐ -> Thất bại -> Xóa đăng ký -> Tra cứu thông tin-> Đăng ký GDBĐ -> Thành công

4. Service check số HĐTD

5. Luồng quy trình

5.1. Luồng Thẳng

5.1.1. RM Khởi tạo -> RM Upload HS -> CV XLHS (Y) -> KS XLHS (Y) ->CV HTCN In ký HUB -> RPA + Survey -> end *Check status trạng thái theo từng bước

5.1.2. RM Khởi tạo -> CV XLHS (Y) -> KS XLHS (Y) ->CV HTCN In ký CN -> RPA + Survey -> end

5.1.3. RM Khởi tạo -> CV XLHS (Y) -> KS XLHS (Y) ->CV HTCN In ký CN + HUB -> RPA + Survey -> end

5.1.4. RM Khởi tạo -> CV XLHS (Y) -> KS XLHS (Y) ->CV HTCN In ký CN + HUB + Nợ hồ sơ -> RPA + Survey -> end

5.1.5. RM Khởi tạo -> CV XLHS (Y) -> KS XLHS (Y) ->CV HTCN In ký CN -> end

5.2. Luồng trả lại

5.2.1. RM hủy case

5.2.1.1. RM khởi tạo BCDX -> RM Hủy case

5.2.2. CV XLHS trả lại

5.2.2.1. CV XLHS trả lại RM bổ sung hồ sơ

5.2.3. KS XLHS trả lại

5.2.3.1. KS XLHS trả lại CV XLHS

5.2.3.2. KS XLHS trả lại RM

5.2.4. Cả CV XLHS + KS XLHS trả lại nhiều lần

6. Màn hình BPM

7. Màn hình CRA

8. SLA

8.1. Kiểm tra thời gian xử lý hồ sơ

8.1.1. SLA trong thời hạn

8.1.2. SLA quá thời hạn

8.1.3. SLA ngoài giờ

9. Chia bài

9.1. Rule chia bài cho user theo hệ thống quy định / set up