Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SCO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SCO by Mind Map: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SCO

1. Dostawa infrastruktury serwerowej

1.1. Dostarczenie i instalacja sprzętu serwerowego, macierzy wraz z oprogramowaniem systemowym do wirtualizacji środowiska IT:

1.1.1. Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy wraz z oprogramowaniem systemowym do wirtualizacji środowiska IT

1.1.2. Udzielenie gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu serwerowego, macierzy wraz z oprogramowaniem systemowym do wirtualizacji środowiska IT

1.2. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz akcesoriów komputerowych.

1.2.1. Dostawa sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego

1.2.2. Udzielenie gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego, oraz akcesoriów komputerowych

1.3. Oznakowanie każdego urządzenia nalepkami zgodnie z zasadami promocji wynikającymi z RPO Województwa Świętokrzyskiego

1.4. Wykonanie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz wirtualizacyjnych

2. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Laboratoryjnego Systemu Informatycznego

2.1. Wdrożenie oprogramowania „Elektroniczna dokumentacja medyczna” w środowisku szpitalnym

2.2. Integracja oprogramowania „Elektroniczna dokumentacja medyczna” z funkcjonującymi w szpitalu modułami istniejącego Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego

3. Dostawa sprzętu i oprogramowania użytkowego

3.1. „e-Rejestracja” oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym.

3.1.1. Wdrożenie oprogramowania „e-Rejestracja” w środowisku szpitalnym

3.1.2. Integracja oprogramowania „e-Rejestracja” z funkcjonującymi w szpitalu modułami istniejącego Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego

3.2. „Ewidencja i rozliczanie czasu pracy (w tym grafiki, dyżury) personelu medycznego i pozostałych pracowników” oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym.

3.2.1. Wdrożenie oprogramowania „Ewidencja i rozliczanie czasu pracy” w środowisku szpitalnym

3.2.2. Wykonawca zapewni Instalację i wdrożenie systemu dla personelu Zamawiającego oraz nadzór w pierwszym okresie eksploatacji oprogramowania

3.2.3. Integracja oprogramowania „Ewidencja i rozliczanie czasu pracy” z funkcjonującymi w szpitalu modułami istniejącego Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego

3.3. „Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku” wraz z dostawą sprzętu do jego obsługi oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym.

3.3.1. Wdrożenie oprogramowania „Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku” w środowisku szpitalnym

3.3.2. Dostawa sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi do obsługi systemu „Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku rzeczowego”

3.3.3. Integracja oprogramowania „Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku” z funkcjonującymi w szpitalu modułami istniejącego Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego.

4. Dostawa i wdrożenie systemu klasy Business Intelligence

4.1. Udzielenie i dostarczenie bezterminowych licencji oprogramowania zarządzającego BI

4.2. Wdrożenie oprogramowania BI w środowisku szpitalnym

4.3. Integracja oprogramowania BI z funkcjonującymi w szpitalu modułami istniejącego Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego

5. Dostawa i wdrożenie e-rejestracja

5.1. Udzielenie gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich systemów oraz przeprowadzonych prac integracyjnych na okres

5.2. Udzielenie i dostarczenie bezterminowych licencji na wszystkie systemy