Project Plan

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Project Plan by Mind Map: Project Plan

1. Stakeholders

1.1. Key Persons

1.1.1. Phụng Trần

1.1.2. Vân Anh

1.1.3. Trung Phan

1.2. Supporters

1.2.1. 1 FanPage Contents/ Knowledge Pool

1.2.2. 1 Event Supporter

1.2.3. 1-2 general supports

1.3. Supporting Staff

1.3.1. a.Trung-BGV

2. Actions & Schedule

2.1. Define Project Schedule

2.1.1. 1. IPL Activities

2.1.2. 2. IPL Hub

2.1.3. 3-4. IPL Instructors & IPL Knowledge Pool.

2.2. Development Stage 1: 15/12/2013

2.2.1. - Thiết lập nhân sự

2.2.1.1. 3 Key Persons

2.2.1.2. 3 - 5 Supporters

2.2.1.2.1. Events

2.2.1.2.2. Quản lý: Facebook/Fanpage, Website/ Registration Tool.

2.2.1.2.3. Contents for Fanpage/Knowledge Pools...

2.2.2. - Khơi dậy thông tin hoạt động cho những thành người đã từng tham gia IPLClub (via email/facebook/fanpage...)

2.2.3. Lên Detail Plan cho event 15/12

2.2.3.1. Mục đích đạt được:

2.2.3.1.1. Cộng đồng biết đến và tham gia IPLClub

2.2.3.1.2. Giớ thiệu những hoạt động và lợi ích của IPL Clubs

2.2.3.1.3. Tuyển 1 số nhân sự nồng cốt.(Trong số 3-5 như plan)

2.2.3.2. Get emails/phone/facebook

2.2.4. Cập nhật Knowledge Pool

2.2.4.1. Key persons --> huong dan Supporter

2.2.4.2. Cập nhật định kỳ // Follow up

2.3. Development Stage 2: 9/3/2014

2.3.1. Đề xuất với 1 số doanh nghiệp

2.3.1.1. - Chia sẽ nguồn nhân sự từ IPL

2.3.1.2. - Kêu gọi đầu tư những ý tưởng

2.3.1.3. - Hỗ trợ tài chính

2.3.2. - Events

2.3.2.1. - IPL events

2.3.2.1.1. Cộng đồng IPL cùng tham gia

2.3.2.1.2. Mở ra 1 số sự kiện đặc sắc, trí tuệ: cho cộng đồng IPL tham gia.

2.3.2.2. - Combine to other clubs like: startups.vn, launch.vn, v.v.. để giới thiệu IPLClub đến những tổ chức này

2.4. Development Stage 3: 8/6/2014

2.4.1. Duy trình những hoạt đồng IPL Activities theo định kỳ

2.4.2. Những chương trình kết nối IPLCommunity members <> Doanh Nghiệp

2.4.3. Cập nhật Knowledge Pool

2.4.4. - Kêu gọi IPLers quay lại tham gia

2.4.4.1. Như 1 member

2.4.4.2. Như 1 Instructor

2.5. Define Project Development Measurement

2.5.1. Development Stage 1: 15/12/2013

2.5.1.1. Ổn định nhân sự

2.5.1.1.1. Con người

2.5.1.1.2. Công việc

2.5.1.2. Làm khơi dậy cộng đồng biết đến IPLClub

2.5.1.3. Lên kế hoạch cho những hoạt động tiếp theo.

2.5.2. Development Stage 2: 9/3/2014

2.5.2.1. Chứng minh được những giá trị của IPLClud đến các doanh nghiệp

2.5.2.2. Hợp tác với ít nhất 3 doanh nghiệp

2.5.2.2.1. Giao lưu

2.5.2.2.2. Trao đổi nhân lực

2.5.2.2.3. Kêu gọi tài chính

2.5.2.3. Kết nối được với ít nhất 2 số tổ chức khác và chia sẽ giá trị của IPLClubs

2.5.3. Development Stage 3: 8/6/2014

2.5.3.1. Mọi thứ đi vào hoạt động ổn định, định kỳ

3. Timeline

3.1. Schedule

3.1.1. Stage 1: 15/12/2013

3.1.2. Stage 2: 9/3/2014

3.1.3. Stage 3: 8/6/2014

3.2. Budget

3.3. Resources

3.3.1. 500K/person/month

3.4. Delays