TALLER D'ORATÒRIA i TÈCNIQUES DE DEBAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TALLER D'ORATÒRIA i TÈCNIQUES DE DEBAT by Mind Map: TALLER D'ORATÒRIA  i TÈCNIQUES DE DEBAT

1. OBJECTIUS

1.1. PROPOSTA PEDAGÒGICA

1.1.1. GENÈRICS

1.1.1.1. Aprendre a defensar idees amb arguments consistents en públic.

1.1.1.2. Practicar com debatre amb fluïdesa, consistència i correcció.

1.1.1.3. Seleccionar i preparar a l'equip que representa a la UOC a la Lliga de Debat Universitari.

1.1.2. ESPECÍFICS

1.1.2.1. En finalitzar el taller, els participants podran ser capaços de/d’:

1.1.2.1.1. ARGUMENTAR

1.1.2.1.2. PARLAR EN PÚBLIC

1.1.2.1.3. DEBATRE

1.2. PROPOSTA TECNOLÒGICA

1.2.1. GENÈRICS

1.2.1.1. Ser coherent amb el model tecnopedagògic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

1.2.1.2. Potenciar el sentiment d'equip i el de pertinença a la UOC per augmentar la implicació i motivació dels participants.

1.2.1.3. Democratitzar el procés de formació i servir de suport per preparar de forma eficient i eficaç l'equip UOC per a la competició.

1.2.1.4. Optimitzar, d'una banda, els resultats d'aprenentatge i de l'altra, els resultats de la UOC en la Lliga de Debat.

1.2.2. ESPECÍFICS

1.2.2.1. Durant el taller, les eines seleccionades i utilitzades han de permetre i afavorir:

1.2.2.1.1. PARTICIPAR

1.2.2.1.2. COL·LABORAR i TREBALLAR EN EQUIP

1.2.2.1.3. AUTOAVALUAR, COAVALUAR, AVALUAR

2. CERTIFICACIÓ: 1,5 crèdits (EEES)

3. AVALUACIÓ

3.1. PROGRÉS i APRENENTATGE DE L'ESTUDIANTAT

3.1.1. Rúbriques d'avaluació

3.1.1.1. Candidatura/presentació

3.1.1.2. Debat

3.2. ACCIÓ FORMATIVA i DOCÈNCIA

3.2.1. Enquesta interactiva

4. DESTINATARIS: Estudiantat UOC

5. CONTINGUTS

5.1. 1ª PART DEL TALLER (18 hores)

5.1.1. ARGUMENTACIÓ

5.1.1.1. Escolta activa

5.1.1.2. Documentació i reflexió

5.1.1.3. Condicions i elements bàsics

5.1.1.4. Tipus d’arguments i de fal·làcies

5.1.1.5. Estructura clàssica

5.1.2. ORATÒRIA

5.1.2.1. Característiques de l’exposició eficaç

5.1.2.2. Posada en escena sense pors

5.1.2.3. Planificació: Anàlisi i disseny de l’exposició

5.1.2.4. Preparació: Estratègies i guió

5.1.2.5. Llenguatge verbal i no verbal

5.2. 2ª PART DEL TALLER (24 hores)

5.2.1. DEBAT

5.2.1.1. Lliga de Debat: Concepte i funcionament

5.2.1.1.1. Bases de la competició

5.2.1.1.2. Manual de participació

5.2.1.1.3. Reglament

5.2.1.1.4. Sistema de competició

5.2.1.2. El procés de documentació

5.2.1.2.1. Anàlisi de l'audiència i del jurat

5.2.1.2.2. Estructuració de les idees

5.2.1.2.3. Redacció del discrurs

5.2.1.3. Preparació del debat

5.2.1.3.1. Planificació del treball

5.2.1.3.2. Cerca, tractament i organització de la informació

5.2.1.3.3. Anàlisi de l'audiència i del jurat

5.2.1.4. La competició

5.2.1.4.1. Aspectes bàsics de l’argumentació a favor

5.2.1.4.2. Aspectes bàsics de l’argumentació en contra

5.2.1.4.3. Exposició inicial

5.2.1.4.4. Refutacions

5.2.1.4.5. Conclusions

6. METODOLOGIA

6.1. CARACTERÍSTIQUES

6.1.1. Orientada a resultats.

6.1.2. Proposada per afavorir el desenvolupament de/d':

6.1.2.1. La competència de comunicació

6.1.2.1.1. Oral

6.1.2.1.2. Escrita

6.1.2.2. Altres competències transversals

6.1.2.2.1. Instrumentals

6.1.2.2.2. Interpersonals

6.1.2.2.3. Sistèmiques

6.1.3. Impulsora d'un aprenentatge

6.1.3.1. Eminenment pràctic

6.1.3.1.1. Basat en 16 activitats

6.1.3.2. Centrat en l'estudiantat.

6.1.3.2.1. ROLS

6.1.3.3. Guiat pel professorat

6.1.3.3.1. ROLS

6.1.3.4. Fonamentat en quatre pilars

6.1.3.4.1. Flexibilitat

6.1.3.4.2. Interactivitat

6.1.3.4.3. Col·laboració

6.1.3.4.4. Personalització

6.1.3.5. Construït

6.1.3.6. Progressiu

6.1.4. Planteja l'ús d'eines tecnològiques sempre al servei i en suport del procés d'aprenentatge.

6.1.5. Integradora de l'avaluació en l'aprenentatge com un procés útil per orientar el progrés formatiu.

7. MODALITAT: B-learning

8. DURADA: 64 hores