ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA. PAC 4. MÀSTER EDUCACIÓ I TIC. ÁLVARO GARRIDO RAMOS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA. PAC 4. MÀSTER EDUCACIÓ I TIC. ÁLVARO GARRIDO RAMOS by Mind Map: ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA. PAC 4. MÀSTER EDUCACIÓ I TIC. ÁLVARO GARRIDO RAMOS

1. L'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA

1.1. L'e-Learning

1.1.1. L'educació en obert

2. TEORIES DE L'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA

2.1. Teoria de l'estudi independent.

2.1.1. Charles Wedemeyer

2.1.2. Michael Moore

2.2. Teoria de la industrialització de l'ensenyament

2.2.1. Otto Peters

2.3. Teoria de la interacció i la comunicació

2.3.1. Börge Holmberg

2.4. Andragogia

2.4.1. Malcolm Knowles

2.5. Síntesi de les teories clàssiques

2.5.1. Hilary Perraton

2.6. Teoria d'equivalència: Una teoria emergent de l'educació a distància

2.6.1. Simonson i Schlosser

2.7. Fordisme, Neofordisme i Postfordisme

3. TEORIES D'APRENDENTATGE

3.1. Conductisme

3.1.1. Aprenentatge incognoscible, memorístic i repetitiu

3.1.2. Autors

3.1.2.1. Iván Pàvlov

3.1.2.2. John B. Watson

3.1.2.3. B. F. Skinner

3.1.3. Tecnologia

3.1.3.1. Ensenyament Assistit per Ordinador (EAO)

3.2. Cognitivisme

3.2.1. Aprenentatge significatiu, organitzat i relacionat amb experiències prèvies

3.2.2. Autors

3.2.2.1. David Ausubel

3.2.2.2. Jerome Bruner

3.2.2.3. Robert M. Gagné

3.2.3. Tecnologia

3.2.3.1. Webquest

3.2.3.2. Caceres de tresors

3.2.3.3. Moodle

3.3. Constructivisme

3.3.1. Aprenentatge mitjançant la creació i construcció d'idees

3.3.2. Autors

3.3.2.1. Jean Piaget

3.3.2.2. Seymour Papert

3.3.2.3. Lev Vigotsky

3.3.3. Tecnologia

3.3.3.1. LOGO

3.3.3.2. Wikis

3.3.3.3. Blogs

3.3.3.4. Moodle

3.4. Connectivisme

3.4.1. Aprenentatge per les connexions i els nodes a la xarxa

3.4.2. Autors

3.4.2.1. George Siemens

3.4.2.2. Stephen Downes

3.4.3. Tecnologia

3.4.3.1. Xarxes socials

3.4.3.2. MOOC

3.4.3.3. M-learning

3.4.3.4. Jocs de simulació

3.4.3.5. Wikis

3.4.3.6. Blogs

3.4.3.7. Mons virtuals

4. INTEGRACIÓ DE LES TIC

5. TENDÈNCIES DE FUTUR

5.1. (Bosco, 2005) Reformar:

5.1.1. Currículum escolar

5.1.2. Pedagogia

5.1.3. Estructura organitzativa

5.1.4. Tecnologia

5.1.4.1. Les xarxes socials

5.1.4.2. Els mons virtuals

5.1.4.3. Jocs educatius multijugador

5.1.4.4. Noves formes de publicació

5.1.4.4.1. Wikis

5.1.4.4.2. Blogs

5.1.4.5. La web 2.0

6. DOCENT EN LÍNIA

6.1. Rols docent en línia

6.1.1. Facilitador de la comunicació i la col·laboració

6.1.2. Dissenyador de propostes docents innovadores, organitzador de les activitats i facilitador de continguts

6.1.3. Gestor i dinamitzador de la informació a la Xarxa

6.1.4. Intermediari, tutor i moderador

6.1.5. Proveïdor d'eines

6.1.6. Facilitador d'ajuda i suport en relació amb el contingut, la metodologia i l'entorn tecnològic i educatiu.

6.1.7. Dinamitzador dels processos d'aprenentatge a la Xarxa

6.1.8. Administrador del sistema

6.1.9. Coordinador d'equips de treball

6.1.10. Supervisor i avaluador

6.2. Aspectes instruccionals

6.2.1. Comparació entre presencial i virtual

7. ALUMNE EN ELS ENTORNS VIRTUALS

7.1. Rols de l'estudiant en línia

7.1.1. Actiu

7.1.2. Col·laboratiu

7.1.3. Organitza el seu temps

7.1.4. Procés formatiu a través de l'entorn tecnològic

7.2. Característiques estudiant segle XXI

7.2.1. El ciberespai li permet tindre una identitat virtual

7.2.2. Necessita formar-se i reciclar-se al llarg de la seua vida laboral

7.2.3. Les seues expectatives són cada vegada més les d'un estudi­ant-client

7.2.4. Posseïx destreses tecnològiques, de comunicació, de na­vegació i informacionals

7.2.5. Utilitza internet de forma variada i creixent

7.2.6. Pot convertir-se en emissor d'informació, iniciatives, críti­ques, etc

7.3. Actituds dels bons estudiants

7.3.1. Implicació personal i responsabilitat

7.3.2. Respectar als companys i les seues opinions

7.3.3. Ser crítics i reflexius en les propostes

7.3.4. Ser proactius i participatius

7.3.5. Es comuniquen amb el professor si tenen dubtes

8. PROVES AVALUACIÓ CONTÍNUA

8.1. PAC 1

8.2. PAC 2

8.3. PAC 3

8.4. PAC 4