การประยุกต์การใช้มัลติมีเดี่ย

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้มัลติมีเดี่ย by Mind Map: การประยุกต์การใช้มัลติมีเดี่ย

1. ด้านการทหาร

1.1. ทหาร : ผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบ นักรบ ผู้เป็นกำลังรักษาความมั่นคงบำรุงประเทศ และผู้เป็นกำลังรบและทำหน้าที่อื่นในยามสงคราม

1.1.1. สือวิดีโอทางด้านการทหาร

1.1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=KDazTIisyFw

2. ด้านอวกาศ

2.1. อวกาศ : คือการใช้วิทยาการด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อสำรวจและศึกษาห้วงอวกาศภายนอก และนำเสนอออกมาทางมัลติมีเดี่ย

2.1.1. เทคโนโลยีอวกาศ

2.1.1.1. http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/jantip_k/sec06p01.htm

2.1.2. สื่อวิดิโอด้านอวกาศ

2.1.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=D54ecZS7fOc

2.1.2.2. http://www.youtube.com/watch?v=v4ZrBSvHwyM

3. ด้านการท่องเที่ยว

3.1. การท่องเที่ยว : การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางสื่อมัลตติมีเดีย ทางภาพ วิดีโอ และอื่นๆๆ อีกมากมาย

3.1.1. สือวิดีโอด้านการท่องเที่ยว

3.1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=yJC8qjmT3oM

3.1.1.2. http://www.youtube.com/watch?v=0M9A8Nwvu3Q

3.1.2. สือทางด้านภาพการท่องเที่ยว

3.1.2.1. https://plus.google.com/events/c3ol3ernloe1oisqh4o8caardcg?gclid=COitqsTPh7sCFWlT4godYFQAqg

4. ด้านการศึกษา

4.1. การศึกษา : กระบวนการเรียนรู้การบรรยายเรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา "การสร้างสรรค์ศึกษา" ออกมาทางสือมัลติมีเดียแบบต่างๆ

4.1.1. สือวิดีโอมัลติมีเดียทางการศึกษา

4.1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=KKk4i4lNIGM

4.1.1.2. http://www.youtube.com/watch?v=S0T2UfdKcKI

4.1.2. สือทางด้านการศึกษา

4.1.2.1. http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=article-1861

5. ด้านการแพทย์

5.1. การแพทย์ : การนำเสนอแนวทางวิธีการรักษาของโรคและเครื่องมือทางด้านการแพทย์ออกมาทางสือทางด้านมัลติมีเดี่ย เช่นภาพ และวิดีโอฯ

5.1.1. สือวิดีโอ

5.1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=3OH9lVA3Hb0

5.1.1.2. http://www.youtube.com/watch?v=okw09aUN_H0

5.1.2. สือมีเดี่ยทางการแพทย์

5.1.2.1. http://bangkokhospital.com/index.php?p=th/technology