การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว

1.1.1. ตัดเกรด

1.1.2. การลงทะเบียน

1.1.3. การตรวจข้อสอบ

1.2. เครื่องมือช่วยสอนต่างๆ

1.2.1. การสอนในห้องเรียน

1.2.1.1. วิชาคอมพิวเตอร์

1.3. เผยแพร่การเรียนบนเว็บ

1.3.1. e-Learning

1.4. เกิดการเรียนรู้ทางไกล

1.4.1. ทันสมัย

1.4.2. แปลกใหม่

2. ด้านการบันเทิง

2.1. ฟังเพลง

2.1.1. โหลดแบบออนไลน์

2.1.2. จัดเก็บในคอมพิวเตอร์

2.2. เกมส์

2.2.1. เกมออนไลน์

2.2.2. หลากหลายตัวเลือก

2.2.3. โหลดฟรี

2.3. โทรทัศน์

2.3.1. ดูโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

2.4. ภาพยนต์

2.4.1. ค้นหาสะดวกสะบาย

2.4.2. จัดเก็บในคอมพิมเตอร์ได้

3. ด้านธุรกิจ

3.1. นำเสนอสินค้า

3.1.1. โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต

3.2. นัดหมาย

3.2.1. สะดวกต่อการนัดหมายคุยงาน

3.2.2. แม่นยำในสถานที่นัดหมายมากขึ้น

3.3. สมัครงาน

3.3.1. สะดวก รวดเร็ว

3.3.2. ไม่เสียเวลาเดินทาง

3.3.3. ประหยัดค่าใช้จ่าย

3.3.4. กรอกแบบสมัครออนไลน์

4. ด้านประชาสัมพันธ์

4.1. โฆษณา

4.1.1. สินค้า

4.2. ถ่ายทอด

4.2.1. ความรู้

4.2.2. สาระประโยชน์

4.3. เผยแพร่ข่าวสาร

4.3.1. ข่าวสาร

4.3.2. ความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆ

4.4. ตู้ประชาสัมพันธ์

4.4.1. ประชาสัมพันธ์งาน

4.4.2. ขอความช่วยเหลือ

5. ด้านการแพทย์

5.1. การลงทะเบียนประวัติผู้ป่วย

5.1.1. รวดเร็ว

5.1.2. แม่นยำ

5.1.3. ไม่สูญหาย

5.2. การทดลองด้านการแพทย์

5.3. การทดลองด้านการแพทย์

5.4. งานข้อมูลเพื่อปฎิบัติการ

5.4.1. สะดวก รวดเร็ว

5.4.2. ทันเหตุการณ์ฉุกเฉิน

5.5. การส่งข้อมูลระหว่างแผนก

6. ด้านกีฬา

6.1. การประมวลผลทางด้านกีฬา

6.1.1. ผลแม่นยำ

6.1.2. สามารถออนไลน์ผลอย่างรวดเร็ว

6.2. การหาข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา

6.2.1. หาข้อมูลง่าย สะดวก

6.2.2. มีข้อมูลที่ถูกต้องมากมาย

6.3. นำเสนอข้อมูลการกีฬา

6.3.1. เสนอข้อมูลได้หลายช่องทาง

6.3.2. ข่าวไวและทั่วถึงทุกเพศทุกวัย

7. งานวิศวะ

7.1. ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

7.1.1. ไม่เสียกำลังคน

7.1.2. ควบคุมได้แม่นยำตามเวลาที่ตั้ง

7.2. ช่วยออกแบบ

7.2.1. ให้ความสะดวก

7.2.2. มีความง่ายในการออกแบบ

7.3. ช่วยวางโครงสร้าง การออกแบบ

8. ด้านวิทยาศาตร์

8.1. ช่วยในการทดลองที่เป็นอันตราย

8.2. ช่วยเปรียบเทียบข้อมูล

8.2.1. เพิ่มความแม่นยำในการข้อมูล

8.3. ช่วยในการสื่อสาร

8.3.1. เดินทางไกล

8.3.1.1. ยานอวกาศ

8.3.2. ตรวจสอบพิกัด

8.4. การถ่ายภาพระยะไกล

8.4.1. ดาวเคราะห์